Новини, Шарен свят

Как ще се субсидират земеделските производители

Земеделски производители от района се срещнаха на 19 март в Самоков със специалисти от областната дирекция “Земеделие”. Шефката на дирекцията Христина Стойкова изрази задоволството си, че присъстват толкова много хора – не само традиционни производители, но и много нови стопани. Според г-жа Стойкова през последните години все повече земи се обработват.
Директорката и нейните колежки – експерти от дирекцията, разясниха новостите в наредбата за ползване на плащания за обработваеми площи. От тази година няма да се плащат субсидии за площи, които са палени. Ще се изискват данни за конкретното разположение на самите площи, като се посочват границите. Нужно е промените да се нанасят в допустимия срок.
Когато се кандидатства, трябва да се имат предвид заповедта на министъра за националните стандарти /като се обърне внимание на промените в документа/; наредба № 5, който определя условията за допустимост за подпомагане; заповедта за законовите изисквания за управление.
Експертите изтъкнаха, че трябва площите да са пригодени за спазване на условията за подпомагане. Това ще се удостоверява с декларация, че съответните площи на кандидата отговарят на условията за добро земеделско екологично състояние.
Много въпроси заваляха от присъстващите в залата: могат ли да се променят сроковете в наредбата – планински район сме, дълга бе зимата; как могат да се ползват земи, ако собственикът не ги обработва, но и не иска да подписва договор за наем; тези, които ще обработват своя земя, подават ли декларация; докога е срокът за актуализация на договорите за наем и аренда; в кои случаи те трябва да са нотариално заверени; какво трябва да се предприеме, когато падат ушните марки на крави и овце… Зададени бяха още много въпроси, засягащи земеделските производители и условията за получаване на субсидии.
Не липсваха и критични забележки във връзка с възможностите за ползване на земи, за трудностите при уреждане на спорове в наемните отношения, за невъзможността в някои случаи да се спазят съответните срокове.
Отговаряйки, експертите подчертаха, че най-важното при решаване на споровете е доказването на правното основание.
От разискванията стана ясно, че предстои сериозна работа и на земеделските производители, и на експертите, и на служителите в общинската и областната дирекция “Земеделие”, за да се изясняват и решават многобройните конкретни проблеми и субсидирането на земеделските стопанства да бъде прилагано обективно и ползотворно.

Leave a Reply