Новини, Статии, коментари, Читателски

Апетити…

Становище

Обществеността в общината е изправена пред поредно предизвикателство, свързано с р. Искър. Авторски колектив от лицензирани специалисти е изготвил доклад за оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционното предложение на „ХК Долен Искър 9” ЕООД от София за изграждане на мини ВЕЦ „Мечката” в „горното” течение на р. Искър, непосредствено след моста при Татарски брод в землището на Широки дол.
За пореден път някой се мъчи да убеждава и държавни служители от компетентните институции, и нас, гражданите, задъхващи се от сметките за ток, колко е хубаво и полезно той да произвежда прескъпа ел. енергия, без да има достатъчно вода за целта, а ние да трябва да я плащаме, да съсипе и да остави без живот речното корито на разстояние около 80–100 м, да увреди непоправимо изградените преди години с много държавни средства три монолитни прага за спасяване на моста и какво от това, че вредите, които ще нанесе на околната среда и хората реализацията на неговите планове ще превишават многократно евентуалната твърде съмнителна полза от това му начинание. Явно апетитите на хора от определени кръгове за придобиване на част от река, сервитути около нея и други ползи не секват.
На 216 страници авторите на доклада, поръчан от небезизвестния за запознатите със сагата „МВЕЦ-ове на р. Искър на територията на общината” самоковци инвеститор от столицата, са носили от девет кладенеца вода, за да създадат впечатлението, че не може да има и сянка от съмнение по повод законността и полезността на съоръжението за река, риби, птици, растения, животни и всички други компоненти на околната среда.
За жалост много от данните, с които тези специалисти са си послужили, са, меко казано, неверни и подвеждащи. Ето някои примери, които са само част от твърде многото злоупотреби с числа, размери, количества и различни факти:
1. За да се издокара проекта, се премълчава, че централата се допира до най-североизточната част на защитена зона за опазване на местообитанията „Река Палакария” с код BG0000617 и е в непосредствена близост до защитена зона за опазване на дивите птици „Палакария” с код BG0002084.
2. На чертежите умишлено не е показано колко дълбоки и увреждащи за речното легло и праговете ще бъдат изкопите за вкопаната в коритото подземна /!/ сграда на централата, 55-метровият напорен тръбопровод с пад около 5 м и водохващането.
3. В доклада се казва, че централата ще произвежда по 710 киловата на час и това ще се случва кой знае защо от възможните 8760 само през 5035 часа годишно /равнозначни на 210 денонощия/, като през това време реката е длъжна да осигурява на кандидат-енергопроизводителя 18 куб. м вода, т. е. инвеститорът си прави сметка без кръчмар и иска да ни внуши, че пролетното пълноводие при нас е 210 дни, доста повече от половин година. А 18 куб. м вода при скорост 1 м/сек. /средната действителна е много по-малка/ означава през 210 дни по цялата ширина на праговете в Самоков да има пласт с дебелина около 36 см, а на прага при Татарски брод – над 40 см. Някой от нас да е забелязал реката ни да е толкова пълноводна с изключение на около седмица през пролетта в най-добрия случай?
Красноречив пример за липсата на достатъчен хидроенергиен ресурс в този участък е изоставената, не работеща от няколко години мини ВЕЦ, изградена с европейско участие, намираща се само на около 300 м северно, при водослива с р. Палакария. Кого заблуждават проектантите и авторите на доклада? Защо? Как така Басейновата дирекция за управление на водите – Дунавски район, като компетентен орган не се е впечатлила от това умишлено многократно завишение на данните за хидроенергийния ресурс на реката и кой и как ли я е мотивирал, за да си затвори очите по повод на приложената явна манипулация.
4. При срок на експлоатация над 25 години, разходи за построяване на централата около 2,5 млн. лв. и ползване на евтина вода като енергоносител, себестойността на 1 квтч се предвижда да бъде 0,45 лв. Когато към тях се прибавят печалбата, разходите за пренос, разпределение и ДДС, цената, която ние, средностатистическите потребители, ще трябва да плащаме за енергията от тази крайно неефективна производствена единица, ще възлезе на около 0,90 лв/квтч. В същото време инвеститорът е предвидил, както личи от техническите и технико-икономическите параметри, да си възвърне инвестицията за броени години и след това пак да вкарва в енергийната ни система ток, който ще продава с огромна печалба.
5. Сочи се, че в района на инвестиционното предложение от видовете риби се срещат семейство шаранови, речен кефал, бялата мряна, каракудите и уклеят. За местните хора е ясно, че са изброени само част от срещащите се в устието на яз. „Искър” и до трети праг на моста при Татарски брод риби, т. е. в доклада е казана само около 1/3 от истината за рибното богатство в района на централата.
На юг от моста реката се обитава от видовете главуш /главоч, кротушки и змиорка/, балкански щипок, защитени от Бернската конвенция /по която България е страна/, а черната балканска мрена и бялата мрена според Закона за биологичното разнообразие са видове под режим на опазване и регулирано ползване от природата. Там са обитанията на местната балканска и дъговата пъстърва, речен кефал, речна лишанка, пискал. За наличието на тези видове съвсем умишлено не се говори, за да се улесни процедурата по реализиране на проекта. От описанието на съоръженията става ясно, че наред с ел. енергия турбините ще произвеждат и рибена кайма.
6. Ако се изгради мини ВЕЦ, ще се ликвидира възможността за напояване на земеделски земи, за поддържане на обширна влажна зона с крайбрежна растителност от лонгозен тип и за захранване на рибарници. От десния бряг, след моста, на нивото на естественото речно корито започва подлежащ на разрушаване речен ръкав, който напоява и поддържа зоната до чашата на язовира от незапомнени времена.
Опасността от разрушаването на моста след компрометиране на праговете при евентуално реализиране на проекта е съвсем реална и не личи това да притеснява предложителя на инвестиционното намерение, съставителите на доклада, а и някои от представителите на компетентните органи. Дали няма да се окаже, че от това ще има заинтересовани? Този мост е единствен приличен за подход с нормален транспорт до наскоро възстановените имоти на част от изселниците от с. Шишманово в м. Перчемлия и ако той изчезне, това ще се отрази по определен начин на достъпа до някои подземни богатства, на цените за придобиване на тези земи и гори и на възможностите за „свободната” им експлоатация.
Изброените до тук са само малка част от неистините, пропуските и подвеждащата информация в доклада. Освен тях авторът е засегнал и други дефекти в рамките на 11 точки от възражението си, депозирано в Министерството на околната среда и водите и в още 4 държавни институции.
На 14 февруари т. г. е предвидено да се проведе обществено обсъждане на доклада в общината. Добре е хората с будна съвест да се подготвят, да участват и да защитят реката, моста и защитното му съоръжение.
Интерес ще представляват позициите, които ще заявят и отстояват органите за местно самоуправление – Общински съвет, Община и кметство Широки дол.
Гражданите и гражданските структури, които биха желали да подкрепят възражението срещу това инвестиционно намерение и изготвения пародиен доклад, могат да изпратят писмо или декларация на вниманието на министър Искра Михайлова на адрес: бул. „Мария Луиза” № 22, 1000 София, Министерство на околната среда и водите, към внесеното възражение с входящ № 94-00-19/21.01.2014 г. с копие до Община Самоков.

Бойчо Стамболийски

Leave a Reply