Здраве, Новини, Читателски

Болницата да се нарече “Рождество Богородично”

Предложение

На заседанието на Общинския съвет на 30 януари бе внесено предложение за ново име на самоковската болница. По предложението станаха разисквания, не всички бяха съгласни, и в крайна сметка бе решено да се състои обществена дискусия по този въпрос. Във връзка с това давам тук своето мнение.
Са­мо­ков­с­ка­та бол­ни­ца, т. нар. “МБАЛ-Самоков” /мно­го­фун­к­ци­о­нал­на бол­ни­ца за ак­тив­но ле­че­ние/ е ед­но от го­ле­ми­те и доб­ре уре­де­ни здрав­ни за­ве­де­ния в стра­на­та, с неп­ре­къс­на­то об­но­вя­ва­ща се мо­дер­на апа­ра­ту­ра, с мно­го доб­ри спе­ци­а­лис­ти от раз­лич­ни­те сфе­ри на ме­ди­ци­на­та. Бол­ни­ца­та об­с­луж­ва хи­ля­ди хо­ра от об­щи­на­та и из­вън нея. И не на пос­лед­но мяс­то, има ен­ту­си­а­зи­ра­но ръ­ко­вод­с­т­во.
Но ня­ма си име! А без име ня­как си се гу­би, ня­как си ос­та­ва без­лич­на. Предлагам  за име – “Рож­дес­т­во Бо­го­ро­дич­но”.
Пред­ло­же­ни­е­то ми ни­то е слу­чай­но, ни­то е спон­тан­но. Зна­ем, че ве­ко­ве на­ред св. Бо­го­ро­ди­ца е би­ла най-та­че­на в Са­мо­ков. Поч­ти всич­ки цър­к­ви в гра­да ни /а те не са мал­ко/ са свър­за­ни с ней­ния култ по раз­лич­ни по­во­ди. Нед­вус­мис­ле­но мо­же да се твър­ди, че тя е би­ла не­бес­ни­ят пок­ро­ви­тел на Са­мо­ков. То­ва оба­че е заб­ра­ве­но за ня­кол­ко по­ко­ле­ния.
Ако бол­ни­ца­та, т. е. МБАЛ, при­е­ме име­то “Рож­дес­т­во Бо­го­ро­дич­но”, ще бъ­де из­ку­пен гре­хът на са­мо­ков­ци към най-прес­ве­та­та све­ти­ца – май­ка­та на Исус Хрис­тос, и ве­ро­ят­но ще се въз­вър­не ней­но­то бла­го­во­ле­ние над гра­да. За­що­то и бол­ни­ца­та е свя­то мяс­то. Там се ле­ку­ват хо­ра­та от зло­то в тя­ло­то и ду­ша­та. Там се спа­ся­ва чо­веш­ки жи­вот. И най-важ­но­то – там се раж­да но­ви­ят жи­вот с веч­на­та, не­у­ми­ра­ща на­деж­да.
Име­то “Рож­дес­т­во Бо­го­ро­дич­но” за­ра­ди то­ва ще й при­ля­га най-дос­той­но.
Същото предложение направих преди години и в самоковската преса /в. „Приятел”/. Надявам се сега да му бъде обърнато повече внимание.

Христо Христов

Leave a Reply