Новини, Шарен свят

Бюджетът нараства с над 17 % и става 30 млн. лв.

Планираните приходи в общинския проектобюджет за 2015 г. възлизат на 30 717 778 лв. Това означава, че в сравнение с миналата година приходите се увеличават с 17.6 %. Основната част от тези средства – 18.8 млн. лв. – 61 %, се предвижда да дойдат от местни приходи. Останалата част – към 11.8 млн. лв., заемат приходите от делегирани от държавата дейности.
Разчетите на общинската администрация показват, че реализираният преходен остатък от м. г. възлиза на 4.5 млн. лв.
Данъчните приходи са на стойност 2.8 млн. лв., като е предвидено известно завишение, което се очаква да дойде от туристическия данък и от данъка върху моторни превозни средства. От данъка върху недвижими имоти се планира в местната хазна да влязат 1 млн. лв., от данъка върху превозните средства – 800 хил. лв., от данъка при възмездно придобиване на имущества и дарения и от туристическия данък – по 500 хил. лв., от патентния данък – 70 хил. лв.
Предвижданите постъпления от неданъчни приходи са 7.8 млн. лв. От тази сума по-голямата част – 4.2 млн. лв., са приходите и доходите от собственост. На 2.6 млн. лв. възлизат общинските такси, като сред тях най-голям дял заема такса битови отпадъци /такса смет/ – 1.9 млн. лв.
В проектобюджета приходите от продажба на общинско имущество са 1.5 млн. лв., а от глоби, санкции и лихви – 175 хил. лв.
Разходите за годината представляват 30.7 млн. лв. Към 9.7 млн. – около 31 %, са разходите в сферата на образованието. За системата на здравеопазването ще бъдат изразходвани 524 хил. лв.
Към 1.7 млн. лв. – 5.5 % от бюджета, ще бъдат използвани за социално осигуряване, подпомагане и грижи, включително за дейността на домовете за стари хора, Домашния социален патронаж, клубовете на пенсионера, Центъра за социална рехабилитация и интеграция, програмите за временна заетост. За обезщетения и помощи по решение на Общинския съвет са планирани 50 хил. лв.
Една трета от всички разходи в бюджета – около 10 млн. лв., ще бъдат в сферите на жилищното строителство, благоустройството, комунално стопанство и опазването на околната среда.
За благоустройствени и комунални дейности са предвидени 3.8 млн. лв., за опазване на чистотата – 2.4 млн. лв., за изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа – 1.6 млн. лв., за осветление на улици и площади – 850 хил. лв., за ВиК – 660 хил. лв., за озеленяване – 111 хил. лв. и т. н. Планирани са и средства за ликвидиране на незаконно строителство.
Към 8 % от бюджета – 2.4 млн. лв., ще бъдат изразходвани за дейности в сферите на почивното дело, културата, религията, спортните бази. Държавната субсидия за 2015 г. за читалищата е 347 хил. лв. За културните прояви от местно и национално значение в общината през т. г. ще се изразходват 183 хил. лв.
Предвидени са и 25 хил. лв. за подпомагане на погребения на социално слаби.
За икономически дейности и услуги са планирани около 2.1 млн. лв. Разходите за дейността на общинския хотел „Арена” и за реклама на общината са на стойност 850 хил. лв. В същото време Общината планира да получи от работата на хотелския комплекс 880 хил. лв. приходи.
Общо 629 хил. лв. ще бъдат изразходвани за дейности по селското и горското стопанство. За ремонт на т. нар. четвъртокласна пътна мрежа са предвидени 271 хил. лв., а за осигуряване на пътни знаци, маркировка и др. – 65 хил. лв.
Цялата инвестиционна програма на Общината пък възлиза на 20.5 млн. лв. Тези средства ще дойдат от общинския бюджет и от оперативни програми на Европейския съюз.
Списъкът с по-важните обекти поместваме на втора страница в настоящия брой.
Тази година е преходна между двата програмни периода на ЕС. Предстои окончателното приключване на проектите от период 2007 – 2013 г. и договарянето на нови проекти за периода 2014-2020 г. През тази година предстои да се усвоят средства по следните програми: за изграждане на новото депо – 9.1 млн. лв., за ремонт и обновяване на болницата – 449 хил. лв., за изграждане на противопожарна кула край Райово – 432 хил. лв., за изготвяне на интегриран план за развитие на Самоков – 197 хил. лв. и др.
Проектобюджетът ще бъде разгледан и приет на първата за годината сесия на Общинския съвет, която ще се състои в четвъртък, на 12 февруари, от 9 ч. в залата на петия етаж в сградата на Общината.

Leave a Reply