Новини, Политика

Бюджет от 32 млн. лв. гласуваха общинарите

Общинският бюджет за настоящата година да бъде на стойност 31 778 746 лв., решиха общинарите на първото си за годината заседание, състояло се на 28 януари.
Приходите за делегирани от държавата дейности възлизат на 13 млн. лв., като общата субсидия за тези дейности е на стойност 12 млн. лв. Преходният остатък от м. г. е в размер на 1 млн. лв.
Предвиждат се 18,7 млн. лв. приходи от местни дейности, като се планира около 3 млн. лв. от тези средства да се формират от данъци. Преходният остатък тук от 2015 г. възлиза на 4,9 млн. лв.
На сесията общинските съветници приеха и програма за капиталовите разходи на стойност 6 млн. лв. /Подробности за обектите, които ще се строят и ремонтират през годината, ще поместим в следващ брой./
Читалищата ще получат общо 361 хил. лв., а спортните клубове /включително за организиране на състезания/ – 240 хил. лв. Средствата за фонд „Култура” са 447 хил. лв., като 311 хил. лв. от тези средства се предвиждат за осъществяване на културния календар на общината през годината. Организирането на традиционните празници по селата ще струва на общинския бюджет общо 36 500 лв. Допълнително ще се финансират с 56 хил. лв. вътрешноградският транспорт и общественият превоз по линиите за Клисура и Гуцал.
Разходите за представителни цели на кмета и за международна дейност ще бъдат съответно 20 хил. и 5 хил. лв. 6 хил. лв. пък са планираните разходи за представителни цели на председателя на Общинския съвет. Към 11 хил. лв. общо се предвиждат за представителни цели на кметовете и кметските наместници в селата.
С бюджета е определен и максимален размер на новия общински дълг за 2016 г. в размер на 2 млн. лв.
Проектобюджетът бе представен в началото на разискванията от зам.-кмета Сия Шехтанова. Председателят на постоянната комисия по бюджет и финанси към съвета Йордан Стоянов пък оповести предложението на комисията да се подкрепи предложения вариант.
В крайна сметка от присъстващите 25 съветника 16 гласуваха „за”, а 9 се въздържаха.
Общинарите Валентин Милушев /ГЕРБ/, Васил Зашкев /Реформаторски блок/, д-р Димитър Панев /”Самоковци за Самоков”/ поставиха въпроси, на които отговориха кметът Владимир Георгиев и С. Шехтанова.
Изяснено бе, че преходният остатък от миналата година е преминал изцяло в бюджета за тази година. В Боровец ще се работи по разширяване и реконструкция на ВиК мрежата, благоустрояване на централната част и пътищата. Също в отговор на въпрос бе пояснено, че наемите на стопани на заведения в Туристическата градина се уточняват всяка година, там са монтирани и атрактивни съоръжения за децата и младите хора. Разбира се, това не изключва организирането на едно специално обсъждане, посветено на бъдещето на този популярен столетен парк.
Субсидирането за дейности, финансирани с общински приходи, ще се извършва в размер на 90 % от одобрените с бюджета разходи с изключение на разходите на второстепенните разпоредители в сферата на образованието за дейности, които са общинска отговорност. Останалите 10 % ще се предоставят през четвъртото тримесечие на настоящата година след анализ на изпълнението на приходите и при необходимост.
Както е известно, в края на миналата и в началото на тази година проектобюджетът на общината бе обсъден на няколко пъти с участието на експерти, представители на общинските предприятия и фирми, граждани и в постоянните комисии на съвета.

Leave a Reply