Новини, Шарен свят

Важни срокове за данъци и такси

На 30 октомври изтича срокът за внасяне на втора вноска от задълженията за данък върху имота и такса битови отпадъци за т. г. След тази дата започват да текат лихви.
До 30 ноември пък всички фирми, които ползват съдове за сметосъбиране и сметоизвозване, трябва да подадат заявления–декларации за броя на ползваните от тях контейнери. Заявленията се подават на партера в сградата на Общината, гишета 8 и 9.
20 декември е крайният срок за подаване на заявления за освобождаване от такса битови отпадъци за имоти, които няма да се ползват през 2015 г. Задължителни условия в случая са да няма повече от 50 лв. консумация на електроенергия за предходните 6 месеца и да бъдат погасени всички стари задължения на имота.

Leave a Reply