Новини, Шарен свят

Важно за данъчните декларации

Данъчната кампания за 2020 г. започна от 10 януари. Това е най-ранната дата, на която могат да бъдат подадени декларациите за доходите на физически лица и за облагане с корпоративни данъци – както по електронен път, така и на място в офисите на НАП.
Отстъпката от 5 % за ранно деклариране ще се ползва до 31 март. Отстъпката се начислява върху данъка за довнасяне, но не бива да превишава 500 лв. Не трябва да има и подлежащи на принудително изпълнение публични задължения.
В началото на март ще бъдат пуснати т. нар. умни декларации, които ще се попълват сами. Услугата обаче ще е достъпна само за гражданите, които имат персонален идентификационен код (ПИК) или електронен подпис.  При автоматичното попълване на декларацията ангажиментът на лицето е само да провери верни ли са данните, които НАП е заредила. Агенцията ще използва данните, които фирмите подават за изплатените възнаграждения на работниците и служителите си.
Срокът за работодателите е краят на февруари. Тук влизат заплати, хонорари и доходи от граждански договори.
Информацията автоматично ще се зарежда в декларациите на хората при онлайн подаването им. Ако обаче имате допълнителни доходи, от наеми например, ще трябва сами да ги впишете. Хората сами ще попълват в данъчната си декларация и облекченията, които искат да ползват – например за деца, за изплащане на ипотека за единствено жилище на млади семейства, за дарения и т. н. Данъчното облекчение се ползва, след като към декларацията се приложи документ, издаден от банката.
До 5 % от годишната данъчна основа се пестят, ако парите са дарени на лечебни заведения, до 15 % – ако са предоставени за култура, и до 50 %, ако са  в полза на Център “Фонд за лечение на деца” и/или “Център за асистирана репродукция”.
С промени в Закона за данъците върху доходите на физическите лица се намалява административната тежест при ползване на данъчни облекчения за лица с намалена работоспособност, за деца с увреждания и за лични вноски за осигурителен стаж при пенсиониране, като отпада задължението към декларацията да се прилага копие на валидно решение на ТЕЛК/НЕЛК и копия от документите, удостоверяващи направените вноски по реда на КСО.

Leave a Reply