Новини, Шарен свят

Важно за собствеността на язовирите

Парламентът прие промени в Закона за водите. С промените се урежда възможността правата на собственост върху язовирите, публична общинска собственост, да се прехвърлят безвъзмездно на държавата.
Прехвърлянето ще се извършва чрез договор за дарение, сключен между кмета на общината, чиято собственост е язовирът, и областния управител. Договорът се сключва в 14-дневен срок от уведомяването. Препис от документа ще се предоставя и на изпълнителния директор на Държавно предприятие „Управление и стопанисване на язовири“.
За язовир, безвъзмездно прехвърлен на държавата, областният управител съставя акт за публична държавна собственост с предоставени права за управление на предприятието „Управление и стопанисване на язовири“.
Публична държавна собственост са и язовирите, прехвърлени безвъзмездно от общините на държавата по реда на този закон.
Промените предвиждат още правото на собственост върху язовир – публична собственост, да се прехвърля безвъзмездно на държавата при условията и реда на този закон след решение на Общинския съвет. По принцип решението се приема от съвета по предложение на кмета на общината.
Не може да се прехвърля правото на собственост върху язовир, общинска собственост, отдаден на концесия. 

Leave a Reply