Новини, Шарен свят

Възможности за нови работни места

От Бюрото по труда информираха, че разполагат със средства за сключване на договори и ползване на програми и насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта.
Работодателите могат да се възползват от тях, за да наемат на работа младежи до 29 г., включително с трайни увреждания, военноинвалиди и млади хора от социални заведения, завършили образованието си.
Има възможности за стажуване на безработни младежи, както и за чиракуване на млади хора до 29 г. с основно или по-ниско образование и без квалификация и за осигуряване на наставник. Може да се поеме заплащането на първите 5 работни места, разкрити от работодатели – микропредприятия.
Средства са осигурени и за хора с трайно намалена трудоспособност, както и за самотни родители, безработни над 55 г., продължително безработни и др.
Продължително безработни могат да бъдат наети от работодатели от частния сектор и от читалища, а също от лечебни заведения, общински училища и детски градини, предприятия с държавно участие и общински предприятия.
Интересуващите се работодатели трябва да подават заявки за свободните работни места и необходимите документи до 28 април, петък, включително.
Допълнителна информация може да се получи от Бюрото по труда, както и на тел. 0722/66-746 и 0722/60-180.

Leave a Reply