В търсене на истина или сензационна клевета?

Кой се опитва да манипулира изборите?

С влязла в сила Заповед № ЛС-01-191/1990 г. на председателя на ОбНС – Самоков е одобрен РЗП /регулационен и застроителен план/ за задоволяване на жилищни нужди в кв. „Герена – II” в Самоков. Попълнена е кадастралната основа, създадени са нови улици, нови общински парцели и квартали. Към този момент в квартала не са извършвани инфраструктурни дейности и благоустрояване.
През 2010 г. служители от Община Самоков са констатирали едноетажни незаконни жилищни сгради в квартала – 71 бр., изготвени са съответните констативни протоколи, които са изпратени по компетентност в Регионалната дирекция за национален строителен контрол /РДНСК/ – София област. Дирекцията е образувала административни производства, във връзка с които са издадени 42 заповеди за премахване на незаконните жилища. След влизането им в сила са изпратени покани за доброволно изпълнение до съответните извършители. Към настоящия момент жилищните сгради не са съборени нито доброволно, нито принудително от органите на дирекцията, чиято е компетентността съгласно изискванията на Закона за устройство на територията.
Тъй като незаконните сгради са единствени жилища на многодетни семейства от ромски произход РДНСК издаде препоръки за осигуряване на общински жилища за настаняване им, при което условие би могло да се предприемат действия по премахване на жилищните сгради. Община Самоков не разполага със свободни общински жилища, в които да настани всички нуждаещи се семейства, поради което се предприеха следните мерки:
1. През 2012 г. са изготвени типови архитектурни проекти за жилищни сгради с гаражи и стопански сгради, които могат да се закупят от заинтересованите лица.
2. Община Самоков проведе съответните търгове за учредяване на право на строеж върху имоти в квартала.
3. През 2013 г. Община Самоков изготви инвестиционен проект за улична мрежа и ВиК на квартала.
4. През 2014 г. проектът е съгласуван от съответните инстанции, като са изпълнени необходимите предпоставки за изграждане на водопроводната мрежа в квартала.
С Решение № 1207 по Протокол №31/06.02.2014 г. Общински съвет – гр. Самоков приема бюджета на Община Самоков, с което одобрява поименния списък на обектите за строителство, сред които е и обект за изграждане на ВиК и улична мрежа в кв. „Герена – II”. Решението е прието след поименно гласуване с 26 гласа „За”, против и въздържали се няма.
Обектът е на стойност 20 000 лева /собствени средства на Общината/ и следва да се изпълни през 2014 г., като целта на общинската администрация всъщност е постъпилите в общината средства от продажба на правото на строеж да бъдат инвестирани именно в същия квартал – „Герена – II”. Възложител на дейностите е Община Самоков, която по реда на чл. 14, ал. 5 от Закона за обществените поръчки е избрала за изпълнител „КТ–СТРОЙ” ЕООД, представлявано от Веселин Райчев.
Строителството на ВиК мрежата е задължително за одобрение на проектите за изграждане на бъдещите законни жилищни сгради за задоволяването на нужди от първа необходимост на това население, създаването на нормални условия за живот, за законно предоставяне на ВиК услугата и съответното й заплащане, създаване на равни условия на живот.
Строителството се извършва за захранване на бъдещи законни сгради в квартала, съгласно одобрения ЗРП, а не за захранване на незаконните съществуващи сгради!
Община Самоков работи в посока на недопускане на незаконни строежи и събарянето на такива по ред и процедура, установени в закон. В тази връзка напомняме, че през 2014 г. от страна на Община Самоков бяха съборени три незаконни строежа, започнати през същата година. Извършват се текущи проверки с цел недопускане започване на незаконно строителство.
Манипулация на ромите във връзка с предстоящи избори ли е да работиш в посока еднакво прилагане на закона и правилата спрямо всички, установяването на ред в квартала, задоволяване нуждите на населението от вода, електричество, законното предоставяне на ВиК и ел. услуги и следващото от това задължение на всеки ползвател да заплати съответна цена?!

Владимир Георгиев
кмет на Община Самоков

Можете да харесате

+ There are no comments

Add yours

*