В Широки дол графикът за пенсии ще се спазва, няма да се връщат хора

Отговор

Във връзка с критично читателско писмо, посветено на проблеми при изплащането на пенсии в Широки дол, в редакцията се получи от ръководителката на Областната пощенска станция К. Стоянова отговор, в който се подчертава, че на 24 август е извършена и проверка на място. По-нататък в писмото-отговор се изтъква:
„Съгласно „Наредба за пенсиите и осигурителния стаж” – чл. 52 /1/ „Пощенските станции изплащат пенсиите и добавките към тях по електронен изплащателен картон в периода от 7-о до 20-о число на месеца, за който се отнасят. Когато 7-о и 20-о число са неработни дни, изплащането започва в началото и завършва в края на следващия работен ден. Неизплатените в посочения срок пенсии и добавки могат да се изплащат през следващия месец в срока за изплащане на пенсиите”.
/2/ „Изплащането се извършва по график, определен от ръководителя на пощенската станция, който се утвърждава от ръководителя на Областна пощенска станция и ръководителя на териториалното поделение на НОИ. Графикът се обявява на гражданите”.
Изплащането на пенсиите за август 2015 г. в пощенската станция в Широки дол е започнало на 11 август, за което жителите на населеното място са уведомени предварително. През този ден са изплатени пенсии на 118 души, от които само 19 са били по график за деня, съгласно цитирания по горе чл. 52, ал. 2 от „Наредба за пенсиите и осигурителния стаж”.
Графикът за изплащане на пенсии в пощенската станция е поставен на видно за жителите на селото място и е направен според година на раждане, както следва:
I ден на изплащане – родените до 1930 г.
II ден на изплащане – родените от 1931 г. до 1940 г.
III ден на изплащане – родените от 1941 г. до 2015 г.
Въпреки установения ред за изплащане на пенсии по график сме се постарали да осигурим достатъчна наличност, за да няма върнати възрастни хора, дори те да не са по график за изплащане в първия ден.”

Можете да харесате

+ There are no comments

Add yours

*