Новини, Шарен свят

Граждани обсъдиха списък с проекти по плана за развитие на Самоков

Само няколко граждани участваха в общественото обсъждане на 28 април на „Индикативен списък с проекти за включване в интегрирания план за градско възстановяване и развитие на Самоков”. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансиран е от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Списъкът е изготвен от ДЗЗД „План Самоков 2020 г.” и съдържа 52 проекта в разделите „Обновяване на съществуващи сгради в публичния сектор”; „Подобряване на социалната интеграция”; „Подобряване на градската среда”; „Реконструкция и доизграждане на техническата инфраструктура”; „Стимулиране на икономическото развитие”; „Добро управление”; „Превенция на риска”.
Списъкът бе представен от Димитър Андонов, който обясни, че той е изготвен въз основа на предварителни обсъждания във фокус групи и в общинската администрация. Подбрани са реалистичните предложения с оглед и на възможностите за европейско финансиране.
Присъстващите граждани отправиха доста критични бележки – особено по отношение на предвижданията за крайречната зона, коритото на Искъра и състоянието на стената, във връзка с облагородяването и озеленяването на пространствата между жилищните блокове, строителството на нова автогара /срещу болницата/ и др. Критични бележки бяха отправени и към общинската администрация.
От името на фирмата, изготвила списъка, Димитър Андонов и Велислава Джамбазова напомниха, че документът е идеен и тепърва ще се обсъжда конкретно кои проекти кога и как да се реализират.
Предстои списъкът да бъде разгледан от самата общинска администрация.
Съобразно направените бележки и предложения окончателно ще се изготви и документът, който след това ще бъде внесен за разискване и приемане от Общинския съвет. Вероятно това ще стане на предстоящата сесия на 21 май.

Евгения Попова

Leave a Reply