Новини, Образование

Гражданското образование ще помогне на учениците за живота

В миналия брой информирахме за среща на ученици от СОУ „Отец Паисий” с евродепутата Светослав Малинов – университетски преподавател и член на Комисията по култура и образование в Европейския парламент, с която стартира и инициативата „Европейско междучасие” за 2016 г. Тук поместваме впечатленията на директорката на училището Лиляна Минкова.

– Как оценявате срещата, г-жо Минкова, от гледна точка на образованието на учениците?
– Учениците ни са убедени в правото им на образование и учене през целия живот, но разговорът със Светослав Малинов им показа нови възможности за образование по програма „Еразъм +” и ги мотивира за успешна реализация и активен граждански живот. Екипът на евродепутата очерта възможностите за признаване на придобитото образование в европейски учебни заведения. Това породи последващи дискусии за влизащата в сила от новата учебна година национална квалификационна рамка, която се разработва въз основа на европейската и съдържа компетентностите от ученето по нива по чужд език в съответствие с етапите и степените на образование.
Изключителен интерес предизвика възможността един ученик от СОУ „Отец Паисий” чрез участието си в конкурса „Европейско междучасие” през пролетта на 2017 г. да бъде сред младите хора, които ще посетят Европейския парламент и ще могат да видят на живо европейските институции в Брюксел. Г-н Малинов мотивира учениците да участват в международното състезание „Евроскола” и в националния конкурс „Моето мечтано училище”. Разговорът допринесе и за по-добро опознаване на европейските и световните културни ценности.
– Гражданското образование вече е основно тематично направление в организацията на учебния процес при вас…
– „Европейско междучасие” подкрепя позицията гражданското образование да стане задължителна дисциплина в средните училища в България. Подобен предмет ще задълбочи познанията на младежите за работата и взаимодействието на институциите, за подготовката и прилагането на законите, както и за ролята на гражданина. Задължителният час по гражданско общество ще допринесе за по-добрата подготовка на младите хора. Чрез лекциите и дискусиите в часовете по гражданско образование ще се придобиват повече знания за правовата държава и демокрацията, както и за човешките права и свободи, а акцентите в лекцията на г-н Малинов бяха в тази насока.
– Какво според вас впечатли най-много учениците по време на срещата?
– Гостът ни припомни символите на Европейския съюз и коментира мотото на съюза „единство в многообразието”, като подчерта разбирането за толерантност, зачитане на суверенитета и уважение към правата на гражданите. Най-силно впечатление у учениците оставиха аргументираните му отговори на въпросите за критериите за присъединяването на нови държави-членки към съюза и по-специално на Македония и Турция. Интерес породи и темата за мерките на ЕС за борба с изменението на климата.
– Защо все пак се включихте в инициативата „Младежко междучасие”?
– ЕС предлага много възможности за младите хора, които те обаче често не познават. Инициативата има за цел да запълни този пропуск, да запознае младежите с техните права и възможности като граждани на ЕС.
– Как виждате бъдещата си работа в тази насока?
– Дискусията приключи с викторина, в която учениците успешно отговаряха на въпроси за държавите-членки на ЕС, за официалните езици в съюза, за лицата на основните институции и др. Двама от най-активните участници във викторината – Бетина Кичукова и Вяра Петрова от 11-а клас, получиха подаръци от екипа на евродепутата, бяха ни предоставени и учебни помагала.
Ползата от подобни изяви ще измерваме с резултатите от обучението и участието в конкурси. Считам, че особена полза в часовете по гражданско образование ще има от младежките списания „Европа”, в които се публикуват и интервюта на младежи, интересни анкети, викторини, тестове. Преподавателите ще могат да ползват „Пътеводител за европейските институции”, а за по-малките ще бъде интересна книжката „Да опознаем Европа”. Учебното помагало „Аз съм гражданин на Европейския съюз” пък е насочено предимно към учителите, за повишаване на квалификацията им. И учители, и ученици са удовлетворени от инициативата, а това е предпоставка за добър контакт между тях през учебните часове и за успех.

Интервюто взе: Христо Христов

Leave a Reply