Грижи за екологията в проектобюджета

С общински пари ще се закупи нова техника за обезпечаване на дейността на Регионалния център за управление на отпадъците /новото депо/ и за увеличаване на процента на сепарираните отпадъци. Това предвиждат заложените мерки в проектобюджета за 2022 г.
За намаляване на количеството на депонираните боклуци ще бъдат закупени контейнери за зелени отпадъци, които да се поставят в града и селата. Така от една страна ще се оползотворят повече отпадъци, а от друга – като не се замърсява общият отпадък, ще може да се сепарира по-голяма част от него.
През годината ще бъде закупен и бункер, ще бъде изграден терминал и ще се постави бариера на входа на центъра. Ще започне проектирането на втора клетка като след изграждането й ще бъде рекултивирана първата клетка.
Общината ще продължи да инвестира средства за закупуването на подземни контейнери, както и за ликвидиране на локални замърсявания.
Заделят се и пари за изграждане на приют за безстопанствени кучета. Със средствата ще се ремонтира сграда в бившия стопански двор на Продановци и ще се закупи необходимото оборудване.
През тази година трябва да приключи и рекултивацията на старото сметище в местността Катранджия.
Важни екологични проекти предвиждат още да се подобрят местообитанията на защитените видове по Палакария, както и да се възобнови популацията на раците в Искъра. И през тази година Община Самоков ще закупи 10 хил. балкански пъстърви за зарибяване на р. Искър и притоците й.

Можете да харесате

+ There are no comments

Add yours

*