Новини, Шарен свят

Данъчен календар за 2022 г.

До 31 януари:

– Подаване на декларация по чл. 61р, ал. 5 от ЗМДТ /Закона за местни данъци и такси/ за облагане с туристически данък за предходната календарна година.

– Подаване на декларация по чл. 61н от ЗМДТ за облагане с окончателен годишен /патентен/ данък за текущата година.

– Внасяне на окончателния годишен /патентен/ данък за първото тримесечие на текущата година. Лицата, които до 31 януари са заплатили пълния размер на окончателния годишен /патентен/ данък според декларираните данни, ползват отстъпка от 5 %.

До 28 февруари:

– Подаване на данни по чл. 14, ал. 4 от ЗМДТ от предприятия при промяна на отчетната стойност на недвижими имоти, настъпила към 31 декември на предходната година.

До 31март:

– Плащане на такса за притежаване на куче за цялата текуща година.

До 30 април:

– Плащане на данъка върху недвижимите имоти за цялата текуща година с отстъпка от 5 %.

– Плащане на данъка върху превозните средства за цялата текуща година с отстъпка от 5 %.

– Плащане на втората вноска на патентен данък за второто тримесечие.

До 30 юни:

– Плащане на първа вноска /в размер на 1/2/ на данъка върху недвижимите имоти за текущата година.

– Плащане на първа вноска /в размер на 1/2/ на данъка върху превозните средства за текущата година.

До 31юли:

– Плащане на третата вноска на патентен данък за третото тримесечие.

До 31 октомври:

– Плащане на втора вноска на данъка върху недвижимите имоти за текущата година.

– Плащане на втора вноска на такса битови отпадъци за текущата година.

– Плащане на втора вноска на данъка върху превозните средства за текущата година.

– Внасяне на окончателния годишен /патентен/ данък за четвъртото тримесечие на текущата година.

– Подаване на декларация за освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване на имоти, които няма да се ползват през цялата следваща година.

До 30 ноември:

– Подаване на декларация за ползване на съдове за битови отпадъци за следващата година.

До 31 декември:

– Краен срок за подаване на декларация по чл. 61х от ЗМДТ и за плащане на данъка за таксиметров превоз на пътници за следващата година /данъкът се плаща при получаване на разрешението за упражняване на дейността/.

До 15-о число за всички месеци:

– Плащане на туристически данък за реализираните през предходния месец нощувки от лицата, предоставящи услугата „нощувка” в местата за настаняване по смисъла на Закона за туризма.

Leave a Reply