Новини, Шарен свят

Две вилни селища ще се правят в Боричо

Обществено обсъждане на докладите за оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ за инвестиционни предложения за изграждане на две ваканционни селища в м. Боричо край Самоков се проведе в града ни на 3 януари.
Докладите са били на разположение на интересуващите се всеки работен ден в продължение на повече от месец.
На срещата-обсъждане присъстваха доц. д-р Иван Райчев, ръководител на екипа, изготвил докладите, д-р Пламен Лаков, член на екипа, Веселин Ангелов, пълномощник на инвеститора, гл. архитект на общината арх. Надежда Клинчева, инж. Любка Кьосева и Елена Лобутова, експерти в общинската администрация.
Доц. Райчев обясни, че докладите разглеждат инвестиционните намерения за изграждане на ваканционни селища в Боричо на “Гал Гал Супер Вю” ООД и на “Рафаел-2008” ООД.
И в двете ваканционни селища се предвижда ниско строителство – до 10 м височина, на еднофамилни и двуфамилни жилища. С участието на различни специалисти е разгледано въздействието върху околната среда. Изводите и препоръките на експертите са намерили място в докладите. Констатирано е, че вилните селища са далеч от мрежата на “Натура 2000”, няма проблем с биоразнообразието, не са застрашени местопребиваването и миграцията на птиците. Селищата ще се строят върху територия на ниви, които дълго време не са обработвани. Предвижда се да се изгради в района нов водопровод като отклонение на самоковския, а отпадните води да се включат в нова канализация, която да се зауства в градската. Битовите отпадъци ще се събират разделно съгласно договор с Общината. Отоплението пък ще бъде с електрически уреди и няма да застрашава чистотата на въздуха.
В докладите са посочени и препоръки, представени са планове за изпълнението им и резултатът, който се очаква. В приложения са посочени становищата на “ВиК” – София, Историческия музей в Самоков, “Басейнова дирекция” – Плевен, РИОКОЗ – София област.
Заключението на екипа е, че строителството и експлоатацията на вилните селища няма да предизвика замърсяване на околната среда и няма да има отрицателно въздействие върху въздуха и подземните води. Според експертите тук няма да се произвеждат опасни отпадъци, нито да се нанасят вреди на животните и растенията в района.
Въз основа на тези изводи специалистите препоръчват докладите да се представят на Регионалната инспекция за защита на околната среда. До месец инспекцията трябва да даде своето становище. Ако то е положително, строителните дейности ще могат да започнат.
Както се знае, в Боричо преди няколко години бе монтиран лифт и оформена ски писта. Намеренията са в този югоизточен край на града ни да се изгради цял спортен комплекс с хотелска база и обслужващи звена.

Leave a Reply