Новини, Шарен свят

Декларации за освобождаване от такса смет могат да се подават до 30 декември

Разпоредбите на Закона за местните данъци и такси предвиждат да не се събира част от таксата за битови отпадъци – за сметосъбиране и сметоизвозване, когато услугата не се предоставя от общината, както и ако недвижимият имот не се ползва през цялата година и е подадена декларация по образец от собственика или ползвателя на имота до края на предходната година.
За да се ползва това облекчение за 2017 г. собствениците и ползвателите на недвижими имоти, които няма да ги ползват през цялата година, трябва да подадат декларация по образец в съответната общинска администрация по местонахождението на имота, в която се декларира това обстоятелство, в срок до 31 декември 2016 г.
Не се освобождават от част от таксата за битови отпадъци собствениците и ползвателите на недвижими имоти, които са декларирали тези имоти като основно жилище.
В компетенциите на всяка община е да определи какви документи ще се прилагат към подаваната декларация с цел да се докаже, че имотът не се ползва през цялата година.

Leave a Reply