Новини, Шарен свят

Десетата национална среща на експертите по програми и проекти в общините се състоя в Боровец

В хотел „Рила” в курорта от 7 до 9 ноември се проведе юбилейната десета национална среща на експертите по програми и проекти в общините. Във форума участваха специалисти, ангажирани с планирането, подготовката и изпълнението на общинските проекти, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове.
Форумът се организира от Националното сдружение на общините в партньорство с Община Самоков.
Събралите се бяха приветствани от изпълнителния директор на сдружението Силвия Георгиева. Тя говори и за предложенията на Европейската комисия по финансовата рамка за периода 2021-2027 г., по проблема за парите за развитие на селските райони и за критериите при формиране на ресурсите за трансгранично сътрудничество.
Присъстващите бяха поздравени от името на Община Самоков от Красимира Костадинова, директор на дирекция “Европейски програми и ТСУ”.
”Управлението на европейските проекти и усвояването на средства по европейските програми е сред основните приоритети пред всяка община. По този начин не само се реализират необходими строително-ремонтни и благоустройствени дейности, които са важни за подобряване на качеството на живот в дадено населено място, но изпълнението на проекти е и сериозен стимул за бизнеса”, заяви Костадинова.
През двата програмни периода в Самоковска община са изпълнени проекти за над 50 млн. лв., включително строителството на пътя Шипочан – Гуцал, изграждането на водопровод и канализация на Белчин и Доспей, ремонт на пътища до няколко села, благоустрояване на улици и тротоари в града.
Изградени са Регионален център за битови отпадъци /новото депо/ за 8,5 млн. лв., както и Център за настаняване от семеен тип. Сега се осъществява проект за Център за обществена подкрепа. За обновяване на отделения в болницата и медицинска апаратура пък са изразходвани 3,5 млн. лв. Особено значим реализиран проект е реставрацията на Цари мали град. Санират се обществени и частни сгради на обща стойност 8 млн. лв.
Общината е създала Местна инициативна група /МИГ/ с одобрена стратегия за 9 млн. лв. В началото на 2019 г. ще бъде подписан и договор за създаване на Местна инициативна рибарска група, като за нея финансирането е около 2 млн. лв. Готови са и други проекти, особено за ВиК сектора, с които Общината ще кандидатства при отварянето на подходящ програмен прозорец.
Срещата продължи с дискусии по изпълнението на оперативните програми, възможните съвместни дейности между общините и Управляващите органи на програмите за намаляване на допусканите грешки, на административните затруднения и за ускоряване на договарянето и изпълнението на общинските проекти.
Състоя се и открито съвместно заседание на постоянните комисии на Сдружението на общините по управление на европейските фондове и по земеделие, гори, селски и планински райони. Специално внимание на юбилейната среща бе отделено на предстоящия програмен период и на възможностите за финансиране на общинските проекти.
В срещата участваха и експерти от Министерския съвет и Европейската комисия, представители на Управляващите органи на оперативни програми, на Държавния фонд „Земеделие” и др.

Leave a Reply