Новини, Туризъм, Шарен свят

Досегашните задължения за туристическия данък остават в сила

Въпреки отмяната на част от разпоредбите за туристическия данък, всички данъчно задължени лица със стари задължения не се освобождават от тях, показват консултациите на Националното сдружение на общините с компетентните държавни органи.
Както е известно, наскоро Конституционният съд отмени туристическия данък, заменил преди това туристическата такса. Съдът е обявил за противоконституционни две разпоредби от Закона за местните данъци и такси. Първата е за минималния размер на туристическия данък в случаите, когато за календарната година на основата на броя на предоставените нощувки изплатеният данък е по-малък от размера на сумата, определена на 30 % от пълния капацитет на съответното средство за подслон и настаняване. Другата разпоредба регламентира формулата за определяне на разликата за довнасяне.
В писмо на сдружението се уточнява, че решенията на Конституционния съд се обнародват в “Държавен вестник” в срок от 15 дни от датата на приемането им, влизат в сила три дни след обнародването им и имат действие само занапред. В този смисъл обявените за противоконституционни разпоредби няма да се прилагат от датата на влизане в сила на решението.
Сега продължава събирането на местен месечен туристически данък от лицата, предоставящи нощувки в средства за подслон и настаняване, на основата на броя реализирани нощувки и съобразно определения от Общинския съвет размер на данъка.
Постъпилите в Общината до датата на влизане в сила на решението на Конституционния съд приходи от туристически данък, включително и по обявените за противоконституционни разпоредби, са законосъобразни и не подлежат на възстановяване, уточниха от местната администрация. От кметството казаха още, че ще засилят контрола върху лицата, предоставящи нощувки в средствата за подслон и местата за настаняване с цел реално отразяване и отчитане на нощувките.

Leave a Reply