Новини, Шарен свят

До края на октомври се подават декларации за данъците за третото тримесечие

До края на октомври 2013 г. физическите лица, които сами определят и внасят дължимия авансово данък, трябва да подадат декларацията по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО (образец 4001) за данъци, дължими за третото тримесечие на 2013 г.
Това са физически лица, които през третото тримесечие са придобили доходи например в качеството си на наемодатели на физически лица, както и нотариуси, адвокати, стоматолози и други самоосигуряващи се лица. Декларацията се подава три пъти годишно – в сроковете за внасяне на дължимите данъци.
От НАП напомнят, че тъй като за доходи, придобити през ІV тримесечие на годината данък не се дължи, съответно не се и декларира. Това също означава, че тъй като за последните три месеца на годината авансово данък не се дължи, в годишната данъчна декларация за облагане на доходите, придобити през 2013 г., физическите лица ще имат данък за довнасяне.
Декларацията по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и по чл. 201, ал. 1 от ЗКПО се подава също и от всяко предприятие или самоосигуряващо се лице, което изплаща на физически лица доходи извън тези по трудов договор и е задължено да удържа данък, а именно:
. доходи по извънтрудови правоотношения или от наем и друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество, за които се удържа авансов данък от платеца. В тези случаи дължимите авансови данъци се внасят и декларират в НАП до края на месеца, следващ тримесечието, през което е получен доходът, като за доходи, изплатени през ІV тримесечие на годината, данък не се дължи и съответно не се декларира;
. доходи, подлежащи на облагане с окончателни данъци по реда на глава шеста от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ). Това са данъци, удържани върху доходите на чуждестранни физически лица /например от възнаграждения за услуги, неустойки, обезщетения, стипендии за обучение в България, доходи от лихви и други/, както и върху доходите на местни и чуждестранни физически лица /например дивиденти, ликвидационни дялове и др./.
Формулярът се подава и за данъци при източника по Закона за корпоративното подоходно облагане, като например данъци върху дивидентите и ликвидационните дялове в полза на чужди фирми и местни дружества, които не са търговци, включително и общините.
Повече информация за попълване на декларациите, плащане на данъците и новите срокове може да се получи на телефона за информация на НАП – 0700 18 700, на цената на един разговор.

Leave a Reply