Новини, Шарен свят

До 30 юни предприятията трябва да публикуват отчетите си

Съгласно разпоредбите на Закона за счетоводството в срок до 30 юни на следващата година предприятията публикуват годишния финансов отчет, консолидирания финансов отчет и годишните доклади, приети от общото събрание на съдружниците или акционерите.
За целта всички търговци по смисъла на Търговския закон заявяват за вписване и представят за обявяване годишните отчети в търговския регистър.
До 30 юни 2017 г. годишните финансови отчети за 2016 г. трябва да се представят за обявяване в Агенцията по вписванията.
Който е задължен и не публикува финансов отчет, се наказва с глоба в размер от 200 до 3000 лв., а на предприятието се налага имуществена санкция в размер от 0,1 до 0,5 % от нетните приходи от продажби за отчетния период, но не по-малко от 200 лв.

Leave a Reply