Новини, Шарен свят

До 31 януари извършващите патентна дейност трябва да подадат декларации

Лицата, които през 2016 г. ще упражняват патентна дейност, следва да подадат до 31 януари декларация по образец /по чл. 61 от Закона за местни данъци и такси/ в общината, където се намира обектът, в който се извършва дейността.
Лицата, които са извършвали дейност, облагаема с патентен данък през 2015 г., са задължени да подадат и годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ в срок до 3 май, в която попълват приложение № 7 за доходи от дейности, подлежащи на облагане с патентен данък. В приложението се декларират приходите, разходите и облагаемият доход от упражняваната патентна дейност през 2015 г.
Същевременно лицата, упражняващи патентна дейност в качеството си на самоосигуряващи се, попълват и справките към годишната данъчна декларация за определяне на окончателния размер на осигурителния и здравноосигурителния доход за 2015 г.
Годишните данъчни декларации се подават в съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите по постоянен адрес на лицето.
Формулярите на декларациите и приложенията към тях са публикувани на сайта на НАП – www.nap.bg

Leave a Reply