Новини, Шарен свят

Европейска помощ за преработващата промишленост

Екипът на Областния информационен център представи на работна среща процедурата „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите”, която се реализира по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ /2014-2020 г./.
Мадлен Георгиева, експерт „Информационно обслужване и услуги“, представи условията за кандидатстване по процедурата и показа как става електронното кандидатстване чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на Европейския съюз в България (ИСУН 2020).
Предприятията могат да кандидатстват с проект, с помощта на който да повишават ресурсната си ефективност чрез прилагане на нови решения. Допустими кандидати са микро, малки и средни предприятия, развиващи дейност в сектор „Преработваща промишленост“. Те трябва да имат минимум три приключени финансови години (2014-а, 2015-а и 2016 г.) преди датата на обявяване на процедурата, както и реализирани минимум 120 хил. лв. приходи от продажби на продукция от дейността, за която са предвидени дейности, свързани с подобряване на ресурсната ефективност.
Крайният срок за кандидатстване е 23 април. До 70 % от размера на проекта може да е безвъзмездна финансова помощ. Минималният размер на тази помощ на едно проектно предложение трябва да е 200 хил. лв., а максималният – 500 хил. лв. за микро, 1 млн. лв. за малко и 1,5 млн. лв. за средно предприятие.
Експертите от центъра предоставят информация, както и индивидуални консултации на всички желаещи с интерес към тази процедура или към различните други възможности, които предлагат програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове. Услугите на центъра са безплатни.

Leave a Reply