Новини, Политика

Експертният съвет поднови работа

От миналата седмица Експертният съвет при Община Самоков поднови работата си. Заседанията се провеждат, като при разглеждане на проектите, плановете и преписките присъстват максимум по трима от членовете, експерти от общинската администрация, в зависимост от районите, които засягат съответните документи. Експертите заседават с необходимите предпазни средства и спазвайки дистанция.
Външните експерти от РЗИ, Районната служба за противопожарна безопасност и защита на населението, Регионалната инспекция по околната среда и водите и специалистите от браншовите организации – Камарата на архитектите, Съюза на архитектите и Камарата на инженерите и проектантите, се запознават с проектите чрез индивидуално посещение и изготвят становищата си. Консултациите се извършват по електронен път или по телефона.
Както е известно, със заповед на кмета беше отменено до 29 март провеждането на заседания на Експертния съвет и разглеждането на преписки и разработки. Инвестиционните проекти, в случай на спешност, са представяни с доклад за ОСИП /оценка за въздействие на инвестиционен проект/ съгласно Закона за устройство на територията, при което няма необходимост от разглеждане на Експертен съвет и тече 14-дневен срок.
Останалите случаи са били отложени за разглеждане. С изтичане на срока на кметската заповед се е взело решение за провеждането на Експертен съвет дистанционно, с цел да не се бави разглеждането на планове и проекти и да се спазят съответните срокове. Експертният съвет заседава през последните дни усилено, за да разгледа всички постъпили преписки.

Leave a Reply