Новини, Шарен свят

Ето как може да възстановите суми по договори за доставка на газ

„Комекес“ АД, гр. Самоков уведомява своите клиенти, че с допълнение на Закона за енергетиката /в сила от 24.04.2020 г./ е определен механизмът за възстановяване на суми по договори за доставка на природен газ:

– В 30-дневен срок от влизане в сила на закона КЕВР ще приеме решения за утвърждаване на /намалените/ цени на природния газ, по които общественият доставчик /“Булгаргаз“ ЕАД/ продава природен газ, за периода 05.08.2019 г. – 31.03.2020 г. /поотделно за всеки месец/.
– В срок до 20 дни от приемане на решенията за утвърждаване на намалените цени общественият доставчик „Булгаргаз“ ЕАД ще изчисли сумите и ще сключи споразумение с „Комекес“ АД за възстановяването им.
– В едномесечен срок „Комекес“ АД ще изчисли разликата в подлежащата на възстановяване сума за всеки отделен клиент.
– Получената разлика ще се приспада от дължимите от клиентите суми до изчерпване на тази разлика. За приспадането се издава известие към фактура.
– „Комекес“ АД ще възстановява разликата под формата на парична сума на лице, което е загубило качеството на клиент и не дължи суми за природен газ, въз основа на писмено заявление, в което се посочва банковата сметка, по която се превежда сумата.

Leave a Reply