Новини, Туризъм, Шарен свят

Задачите в туризма – масовизиране и привличане на учениците

На общото си събрание на 9 юни “Рилски турист” прие “Основни насоки за работа на дружеството през периода 2012 – 2017 г.” Тук поместваме в резюме най-важното от този документ.

Стратегически цели:
1. Създаване на оптимални условия за по-масово практикуване на туристическа дейност в района.
2. Възпитание в дух на любов към природата и родолюбие, особено в кръга на младите хора и подрастващите.
3. Изключителна насоченост към развитието на ученическия туризъм и максималното му разширяване. В този дух – изграждане на ученически туристически отряди и клубове към училищата.
4. Организиране на курсове за обучение на кадри по туризъм – предимно учители, работещи в училищата по модул „Туризъм”, и допълнително обучение на учители, занимаващи се с туризъм в извънкласните форми на обучение.
5. Усъвършенстване на работата и мотивиране на ученици, младежи, учители и граждани за популяризиране на националните движения на
БТС: „Опознай България – 100 национални туристически обекта”, ”Опознай родния край”, „България – 100 природни феномена” и „Покорител на 10-те планински върха”.
6. Подобряване на материално-техническата база, стопанисването и управлението на хижи и заслони.
Задачи:
. Организационно развитие на дружеството, като се приемат нови индивидуални членове, както и колективни членове, каквито са ученическите и младежките туристически отряди и клубове.
. Разширяване на децентрализацията в работата на клубовете.
. Осигуряване на средства чрез участие в национални и международни проекти, насочени към популяризиране на туристическата дейност, подобряване на материалната база и др.
. Подобряване на рекламата и популяризиране на дейностите, като се изгради сайт на дружеството и се подготвят мултимедийни продукти.
. По-интензивна работа и разширяване на контактите на туристическия пазар на Балканите.
. Стимулиране на пешеходния, ученическия, младежкия и високопланинския туризъм.
. Развитие на ориентирането, екскурзионното летуване, комбинираните преходи, спортно-състезателни инициативи; организиране на зелени, бели и сини училища.
. Изграждане на нови клубове – за коло, еко, воден и ски туризъм, религиозен и културен туризъм и по възможност – възстановяване на алпийския клуб.
. Повишаване на грижите за обучение и квалификация на туристически кадри.
. Разширяване на художествената самодейност с туристическа насоченост и установяване на партньорски отношения със сходни колективи.
. Сключването на нови договори с наемателите на обекти да бъде обвързано със сериозни инвестиционни заявки от страна на самите наематели за подобряване на условията в хижите и от там – за финансиране на различни важни дейности.
. Предлагане на туристическия пазар на интересни нови продукти /с предлагане на маршрути, водачи, нощувки, храна, фото и еко сафарита, училища за деца и др./, чрез което да се разчита на финансова подкрепа от местната власт, фирми и организации, както и на партньори от чужбина.

Leave a Reply