Новини, Политика

Засилва се контролът при отпускането на социални помощи

Социалното министерство и Агенцията за социално подпомагане са взели мерки за гарантиране на достоверността на документите, въз основа на които се отпускат социални и семейни помощи и т. нар. добавки за социална интеграция.
Мерките са предприети в отговор на разкритите неотдавна измами в Самоков и Ихтиман, при които граждани са представяли за истински фалшиви експертни решения на ТЕЛК и въз основа на тях са получавали, без да имат право, значителни парични суми.
Сега, за да се гарантира по достоверен начин валидността на експертните решения, се изисква съответният човек с увреждане /или упълномощено от него лице/ собственоръчно да вписва на копието от експертното решение на ТЕЛК думите „Вярно с оригинала”, да се подписва и да изписва трите си имена. Освен това молбата-декларация се завежда с входящ номер, като подателят се уведомява, че решението на ТЕЛК, което прилага, подлежи на проверка.

Leave a Reply