Новини, Шарен свят

Защитена зона “Палакария” обхваща 158 хил. дка в землищата на 12 самоковски села

Река Палакария край Райово. Снимка: www.pendarka.com

Защитена зона “Палакария” е обявена със заповед на министърката на околната среда и водите Нона Караджова. Документът е публикуван в “Държавен вестник” /бр. 26 от 30 март/.
Зоната заема общо 158 хил. дка в землищата на селата Ярлово, Ковачевци, Поповяне, Алино, Белчин, Рельово, Райово, Доспей, Продановци, Широки дол, Злокучане и Драгушиново.
В документа подробно са посочени с номера всички поземлени имоти, които попадат в границите на зона “Палакария”. Пълният опис на границите на зоната и други подобни документи са на разположение на заинтересуваните в екоминистерството и в РИОСВ /Районната станция за околната среда и водите/ – София.
В самата зона се забранява премахването на синори и дървета при ползването на земеделските земи; залесяването на пасища, ливади и мери, както и превръщането им в обработваеми земи и трайни насаждения; използването на пестициди и минерални торове в пасища, ливади и мери; косенето на ливадите преди 1 юли; разкриването на нови баластриери в речните корита и тераси с изключение на тези, за които има започната процедура или са съгласувани по Закона за опазване на околната среда или Закона за биологичното разнообразие.
В зоната е забранено и изграждането на фотоволтаични системи и ВЕЦ-ове. Режимът не се отнася за изграждане на наземни, покривни и фасадни фотоволтаични системи, използвани като собствени източници на електрическа енергия.
Забранява се и разкриването на нови кариери и разширяването на концесионните площи на съществуващи кариери за добив на подземни богатства.
Предмет на опазване в зоната от птиците са бухалът, белият и черният щъркел, черният и сивият кълвач, горската чучулига и др. Целта е да се опазват и поддържат местообитанията на тези птици.
Заповедта не подлежи на обжалване, се посочва още в документа.

Leave a Reply