Новини, Шарен свят

За 9-месечието се изпълнява 61 % от годишния бюджет

До края на септември Общината е изпълнила 61 % от годишния план за бюджета. Това показват обобщените данни за деветмесечието. При план за годината 25,8 млн. лв., са получени приходи на обща стойност 15,8 млн. лв.
В хазната от местни дейности са постъпили 7,8 млн. лв. Реализирани са 83 % от данъчните приходи за годината. По-сериозно е изпълнението на неданъчните приходи – 95 % от годишния план. Преизпълнява се показателят за приходи от наем на земя. Над 50 % е и преизпълнението от глоби и санкции.
Относително изоставане се получава при приходите от продажба на сгради, от внесен данък върху приходите, от внесен данък добавена стойност и при техническите услуги. По-добро е положението при приходите от административни услуги, където планът за годината се изпълнява 85 %.
Усвоени са 2,3 млн. лв. капиталови разходи, което представлява около половината от предвидените средства. От администрацията уточниха, че все пак строителният сезон още не е приключил.
Общината е депозирала 3,5 млн. лв. в банка, като от тях 3 млн. са на срочен депозит. Отделно по разплащателни сметки в наличност са 3,6 млн. лв., като по-голямата част от тях са собствени средства.

Leave a Reply