Новини, Читателски

Измененията на плана на “Самоково” са одобрени според изискванията на закона

Общината отговаря на читатели

По повод отвореното писмо до кмета Владимир Георгиев “Какво и къде ще се строи в “Самоково”? Законни ли са измененията” на Любомир Дюлгеров /в. “Приятел”, бр. 63 от 14 август 2012 г./ в редакцията се получи отговор от ръководството на общинската администрация, в който се казва:

“Г-н Дюлгеров,

Във връзка с поставените от Вас въпроси за подробния устройствен план на кв. “Самоково” /УПИ І в кв. 292/, в който попадат обявените на публичен търг обекти за обществено обслужване, Ви информираме следното:

  1. Изработването на подробен устройствен план – изменение на плана за регулация и застрояване на квартали 292, 292а, 292б, 209, 209а, 208 и 296 – Зона “В” – кв. “Самоково” по плана на гр. Самоков е допуснато на 10.09.2009 г. с предписание на кмета на общината съгласно чл. 135 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/.
  2. На основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ изготвеният подробен устройствен план на тази част на кв. “Самоково” е обявен в “Държавен вестник”, брой 37 от 18.05.2010 г. В едномесечния срок от обявлението е постъпило едно възражение. Същото е разгледано и уважено на Общински експертен съвет.
  3. Проведено е обществено обсъждане на подробния устройствен план на 11.06.2010 г. от 10,30 часа в сградата на общината, за което са публикувани обяви в следните вестници: “Телеграф”, “Седмица” и “Приятел”.
  4. Подробният устройствен план – изменение на плана за регулация и застрояване, е приет на Експертен съвет при Общината с протокол № 34 от 21.12.2010 г.
  5. Проектът за ПУП е съгласуван със специализираните контролни органи и експлоатационните дружества и на Експертен съвет с протокол № 20/19.07.2011 г. е приет за одобряване от Общински съвет – Самоков.
  6. Подробният устройствен план е одобрен от Общинския съвет с Решение № 1980 по протокол № 45/28.07.2011 г. по реда на чл. 129, ал.1 от ЗУТ.
  7. Решението е обнародвано в “Държавен вестник”, брой 72 от 16.09.2011 г. и публикувано във в.”Приятел” с възможност в едномесечен срок да се обжалва в административен съд.
  8. Подробният устройствен план на Зона “В” от кв. “Самоково” на гр. Самоков е изработен, съгласуван, обявен и одобрен при спазване на изискванията на Закона за устройство на територията.”

Leave a Reply