Изпълнението на Стратегията отчете Местната инициативна група

На общо събрание на 26 февруари „Местна инициативна група Самоков“ /МИГ/ направи равносметка на изпълнението на Стратегията за водено от общностите местно развитие през първата календарна година от дейността. Председателят на сдружението и кмет на Самоков Владимир Георгиев и изпълнителният директор Николай Манев запознаха членовете с постигнатото през м. г.
Работата за изпълнение на Стратегията е започнала през април с подписване на споразумение за финансово подпомагане на изпълнението й с три министерства. Същинската дейност се върши чрез предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за проекти за публични и частни бенефициенти от територията на МИГ с предвидените по споразумението 5 540 000 лв. Местни фирми и организации могат да кандидатстват за подпомагане на свои проекти със средства от заделения фонд от 2018-а до 2020 г., като проектите трябва да бъдат изпълнени до средата на 2023 г.
През м. г. „МИГ Самоков” е обявила приеми на проектни предложения по три мерки от Програмата за развитие на селските райони: „Инвестиции в малка по мащаби инфраструктура“; „Инвестиции в преработка и маркетинг на земеделски продукти“ и „Инвестиции в земеделски стопанства”.
Подадени са 14 предложения на обща стойност 2 226 000 лв., като общата субсидия, която ще се отпусне за тях, е 1 277 000 лв. От подадените проекти два са за общински обекти, три са на неправителствени организации и читалища, два са на предприятия с персонал над 10 души, 3 са на микропредприятия с персонал под 10 души и 4 проекта са на физически лица.
По мерките, по които средствата не са изразходвани изцяло, МИГ ще обяви повторно приеми през т. г. по същото време, по което са били обявени приемите през 2018 г. Преди повторните приеми се подготвя обявяване на приеми на проекти по останалите мерки от Стратегията. До средата на 2019 г. ще бъдат обявени приеми на проекти по мерки: „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ и „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих и туристическа инфраструктура“. По всяка от мерките бюджетът е по около 500 хил. лв.
През следващите два месеца ще бъдат отворени приеми по ОП „Развитие на човешките ресурси“, мерки: „По-добра грижа за хора с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване чрез осигуряване на достъп до услуги за социално включване и здравеопазване“ и „Подобряване на равния достъп до възможностите за учене през целия живот за всички възрастови групи, включително чрез професионална ориентация и валидиране на придобитите компетенции“.
МИГ си е поставила за задача да бъде в полза и за останалите работещи на територията, като разпространява полезни знания и съвети в различни професионални области. Във връзка с това през т. г. „МИГ Самоков” е възложила на външни експерти четири проучвания: за възможностите и пригодността на територията на общината за производство и преработка на биологични продукти и агро-екология; за подходи и практики за стопанисване на горите, дърводобив и дървопреработка; за изграждане, подобряване и разнообразяване на туристически маршрути и развитие на туристически зони; за подобряване на природозащитното състояние на видове от мрежата „Натура 2000”.
Заинтересованите могат да се запознаят с резултатите от тези проучвания в сайта www.mig-samokov.eu. Там са представени полезни данни за биологично производство на картофи и на плодове – малини, арония, боровинки, касис, ягоди, както и за биологично животновъдство и пчеларство. Обявите за приеми на проекти също се публикуват в този сайт, в ИСУН, както и в местната преса и телевизия.
Екипът на „МИГ Самоков” предоставя и консултации на заинтересованите във връзка с техни проектни идеи всеки вторник и четвъртък в офиса в Туристическия информационен център в сградата на Общината /партер, вход от юг/.

Можете да харесате

+ There are no comments

Add yours

*