Новини, Шарен свят

Изработването на плана на Боровец се прекратява

Прекратява се производството по изработване и одобряване на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на курортен комплекс Боровец, се казва в заповед на министъра на регионалното развитие от 24 септември т. г.
Документът е публикуван в „Държавен вестник”, бр. 87 от 17 октомври 2014 г.
Решението е взето въз основа на писмо с подобно искане от кмета на община Самоков от 15 август т. г. В писмото са изложени мотиви, свързани с невъзможността да бъде приключена процедурата по одобряване на проекта на плана, както и с настъпилите съществени промени в обществено-икономическите и устройствените условия, с новите общински нужди за обекти, собственост на Общината, с промененото предназначение на голяма част от територията в обхвата на разработката от горска в урбанизирана и с налагащата се корекция на плана съобразно границите на одобрения общ устройствен план на курортно-туристическата локализация „Самоков – Боровец – Бели Искър“. Приложено е и съответно решение на Общинския съвет от 26 юни т. г.
Изработването на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на Боровец, е започнато с разрешение на министъра на регионалното развитие и благоустройството от 10 март 2006 г.
За изработения предварителен проектоплан Община Самоков е информирала с обявление в „Държавен вестник“ /бр. 8 от 2009 г./, като проектът е съгласуван с експлоатационните дружества и контролните органи. Проведена е и процедура по Закона за опазване на околната среда и е издадено решение на Министерството на околната среда и водите от 2010 г., с което е преценено да не се извършва екологична оценка на плана на ядро „Боровец“, част от курортно-туристическата локализация „Самоков – Боровец – Бели Искър“. Предварителният проект на плана на Боровец е съгласуван от Общинския съвет в Самоков с решение от 17 февруари 2011 г.
С писмо от 30 март същата година проектопланът е изпратен за разглеждане от Националния експертен съвет по устройство на територията и регионална политика.
Поради това обаче, че не е предоставена информация за проведените процедури за съгласуване на предварителния проект с Министерството на културата и с Изпълнителната агенция по горите при Министерството на земеделието и храните, както и за действията за привеждане на проекта в съответствие с изискванията, поставени в хода на съгласувателната процедура, проектът не е разгледан от Националния експертен съвет.
След това, през настоящето лято, е дошло и писмото от кмета на Общината. Въз основа на изложените в него мотиви и решението на местния парламент министерството прекратява процедурите по изработването на плана.

Leave a Reply