Новини, Статии, коментари, Читателски

Инж. Луков: „Има обосновани предположения за извършени престъпления”

В допълнение към своя тъжба от 2014 г. нашият съгражданин инж. Любчо Луков е изпратил от името на група граждани на София и Самоков до окръжния прокурор на Плевен „Обосновани предположения за извършени престъпления от Басейнова дирекция – Плевен и РИОСВ /Регионалната инспекция по околната среда и водите/ – София”.
Копия от документа са изпратени и до местни медии.
Във връзка с издадените разрешителни за вземане и ползване на вода за мини ВЕЦ „Роса” на „Хидроековат” ЕООД – Самоков г-н Луков посочва, че съгласно Закона за водите от р. Леви Искър, като част от водно тяло Черни Искър, императивно е забранено издаването на подобни разрешителни.
В документа се посочва, че от сградата на централата до началото на водовземното съоръжение на питейния водопровод за София и други общини има 389 м, докато първият санитарно-охранителен пояс обхваща земите до 500 м.
Луков добавя, че произвежданият у нас електрически ток е 4 пъти повече от сбора на вътрешната консумация и износа, а свръх производството води до съсипване на електрическите мрежи и съоръжения.
Добавя се, че в земите – публична държавна собственост, според закона могат да бъдат извършвани разпоредителни сделки само с решение на правителството, а не и на Басейнова дирекция.
„Върху имоти – публична държавна собственост, могат да се учредяват вещни права само когато това е необходимо за изграждане на национален обект или за трайно задоволяване на обществени потребности, а в настоящия казус няма нищо такова”, отбелязва авторът на „Предположенията…”
Той добавя, че ВЕЦ “Роса” попада и в голям брой различни защитени зони, в които водовземането и водоползването от повърхностни води за ВЕЦ е императивно забранено, като посочва и съответните документи.
Според Закона за водите се забранява изграждането на ВЕЦ на разстояние под 500 м от съществуващи хидротехнически съоръжения – прагове, мостове, подпорни стени, а разрешителните за ВЕЦ “Роса” и положителните решения на РИОСВ – София са издадени при положение, че ВЕЦ-ът буквално се допира до съществуващите хидротехнически съоръжения.
С подобни брутални нарушения, отбелязва авторът, са издадени разрешителни за водовземане и за ВЕЦ “Енерджи” – Говедарци – на 180 м от съществуващия водопровод за София и при противоречие със същите правни норми, посочени по казуса с ВЕЦ “Роса”.
Подобна, според г-н Луков, е и ситуацията с разрешителните за ВЕЦ “Злокучане” и ВЕЦ “Мечката”. Басейнова дирекция – Плевен е издала разрешително за ВЕЦ „Мечката” без влязло в сила решение на РИОСВ.
Освен това и двата ВЕЦ-а попадат в защитени зони „Плана”, „Витоша”, „Палакария” и „Р. Палакария”, в които са забранени строежи на ВЕЦ, както и в зони за защита на питейни води.
Посочва се, че р. Искър от Самоков до яз. „Искър” и р. Палакария попадат във всички тези защитени зони за местообитания и за птиците по „Натура 2000” и че изграждането на нови ВЕЦ, кариери за инертни материали, хидромелиоративни съоръжения, свързани с нови водовземания, отводнявания и др. на тези реки са абсолютно забранени – така, както са забранени и за водно тяло Черни Искър, включващо всички реки от Самоков нагоре до изворите им. Същото се отнася, се отбелязва в документа, и за р. Шипочница.
В „Предположенията…” се заключава, че от 2006 г. до 2011 г. Басейнова дирекция в разрез с правните норми е издала разрешителни за почистване на леглото на р. Искър в централната градска част на Самоков от строителни и битови отпадъци и растителност, вследствие на което „ГБС” е добил над 1 млн. куб. м инертни материали, с което се е повлияло на живота в реката и е свалено значително нивото й, а за това отговорност носи и РИОСВ – София.
В допълнение на тъжбата си авторът напомня, че е издадено решение № 417 от 8 март 2011 г. на директора на Басейнова дирекция, което също в разрез с правните норми и забрани за изграждане на нови ВЕЦ, баластриери и водовземания където и да било в Самоковска
община, се разрешава водовземане и водоползване от р. Искър близо
до Синия вир, Чакъровите поляни, на кота 1030 м – срещу хълма Цар Иван Шишман, „както е сезирал обществеността известният патриот- природозащитник Бойчо Стамболийски”.
„Искаме възмездие, дами и господа прокурори”, заключава Луков.

Leave a Reply