Новини, Политика

Искаме гражданите да са съпричастни и да знаят, че ще бъдат чути

Из отчета на кмета Владимир Георгиев на пресконференция в Самоков на 20 ноември за работата през първата година на мандата

Искам да започна отчета си с една дума – доверие. Това, според мен, е основната задача и цел на една местна власт – доверието, което й е гласувано на изборите, и доверието, което трябва да запази през целия мандат с работата си и с отвореност към проблемите, с чуваемост и реални резултати.
Хората не са длъжни да знаят в детайли спецификата на дейността в Общината, кой проблем от чия компетентност е. Те искат да живеят на едно чисто, уютно, добре уредено място. Искат качествен живот, добра инфраструктура. Искат да бъдат чути. Искат да знаят, че мраморната сграда не е просто чиновнически офиси, а един жив и функциониращ организъм. И това се доказва с работа, отношение и резултати. Това беше и един от основните ми приоритети – добро и качествено обслужване. Добра информираност, осигуряване на бързо обслужване с нужното уважение и пестене на време.
Животът на гражданите на дадена община е пряко свързан с нейната работа още с издаването на удостоверението за раждане. От комуналните услуги, пряко свързани с условията, в които живеем, до строителството на дом или реализиране на инвестиционни намерения. Гражданите са свикнали за всеки един проблем да търсят отговорност от местната власт. И въпреки че понякога Общината не е преко отговорна, ние като екип сме се стремили да откликнем на всеки един проблем или да отнесем сигнала до институцията, от чиято компетентност е.
Надявам се, че през тази една година жителите на общината са усетили промяната. Работихме през цялото време за добро функциониране на фронт офиса. Гражданите вече имат възможност да бъдат обслужвани само на едно гише. Въведохме система за плащане по безкасов път. Сключихме договор с „Изипей“, което също е допълнително улеснение и пести време. През тази година успяхме да цифровизираме голяма част от информацията по гражданските регистри, което улеснява издаването на документи. Вече има възможност да се изтеглят бланки и заявления от интернет.
Усилията на общинското ръководство по отношение на подобряването на обслужването на гражданите са насочени към повишишаване на информираността, което да даде възможност за максимално кратко време да се получи необходимия документ и голяма част от услугите да могат да се извършват по електронен път. Пак през интернет гражданите могат да се информират за размера на данък сгради и такса смет благодарение на въведения нов системен продукт. Деловодството вече няма обедна почивка, служителите дават дежурства.
И тази година Общината бе ресертифицирана по ИСО 9001:2000. Ръководството обяви и спазва приемните дни за граждани. Всеки вторник от 9 до 12 ч. е моят приемен ден, като, разбира се, стремежът ми е бил да мога да изслушам максимално много хора и да взема отношение по техните проблеми.
За съжаление най-големият и основен проблем на хората си остава безработицата. Почти 50 % от записаните идват с молба за работа. В този контекст мога отговорно да заявя, че Общината прави всичко необходимо, според възможностите си. Кандидатствахме по европейски програми и благодарение на спечеления проект 440 души работиха за различен период, а още около 210 лица – по други програми за заетост.
Създадохме ново общинско предприятие – „Маркетинг, туризъм и туристически дейности“, чрез което ще се управлява и общинският хотел. Към предприятието е и новосъздаденияг Туристически информационен център – една добра придобивка, която лично мен много ме удовлетворява и смятам, че е нещо крайно необходимо за нашата община, тъй като развитието на туризма е един от основните ни приоритети в местната политика. В центъра ще работят двама души.
Скоро ще отвори врати общинският хотел и там ще бъдат назначени 45 души.
Въпреки тежката за много общини финансова година, аз съм доволен, че Община Самоков успя да запази своята финансова стабилност и в същото време да обезпечи всички заложени в бюджета дейности. Чрез заемане на средства от фонд „ФЛАГ“ успяхме да осигурим финансирането по европейските проекти и в същото време да запазим банковия си депозит непокътнат.
Общината продължи да работи за повишаване на събираемостта на собствените средства. Бяха предприети мерки срещу длъжници. Реализирана бе инициатива, съвместно с МВР, по отношение на регистрираните, но недекларирани автомобили, което значително повиши размера на средствата по това перо.
Първото предизвикателстъво, с което се сблъскахме като млад екип, бе изготвянето на общинския бюджет за 2012 г. Поучихме се от грешките, които допуснахме, и съм сигурен, че бюджетът за 2013 г. ще бъде много по-балансиран и добре работещ.
Един от основните ангажименти, които поех в предизборната си кампания, е изготвяне на проекти и кандидатстване по различни програми и мерки. Изминалата една година се характеризира със сериозна работа, свързана с подготовката и изпълнението на проекти, финансирани със средства по оперативните програми на Европейския съюз. Стойността на реализиращите се в момента проекти е 35 млн. лв., като за част от тях Общината е осигурила съфинансиране съобразно изискванията на съответната програма.
Успяхме да доведем до финансиране проекта за изграждане на Център за настаняване от семеен тип. Използвахме всички възможности да подадем общински проекти по всички възможни програми за финансиране, където Община Самоков е допустима. Единствено не бе одобрен проектът за улично осветление на Самоков и 6 села по фонд „Козлодуй“, като Общината е класирана на трето място в резервния списък с проекти. Всички проекти се проверяват и контролират постоянно от институциите, които ги финансират, както и от Европейската комисия.
През тази година реализирахме и приключихме проекта за корекция на коритото на река Боклуджа. Приключихме и проекта по трансгранично сътрудничество България – Сърбия. До края на годината ще приключат проектите за реконструкция на водопровода на селата Белчин и Доспей, за реконструкция и доизграждане на канализацията на тези две села и за изграждане на пречиствателна станция в Белчин. Също до края на тази година ще приключи и проектът за изграждане на нова детска градина в двора на училище „Д-р Петър Берон“, като към тази градина ще заработи и Център за предоставяне на социални услуги.
В момента се работи по проекта „Реставрация, консервация, социализация и експониране на антична крепост, църковен ансамбъл и оброк Цари Мали град“, както и по проектите „Обновяване и ремонтни дейности на отделения в МБАЛ-Самоков“, „Изграждане на Център за настаняване от семеен тип“ и „Подкрепа за развитие на регионален маркетинг на туристическа дестинация Сапарева баня – Самоков – Долна баня”, по проекта за внедряване на мерки за енергийна ефективност на сградата на училище „Неофит Рилски“.
През тази година бе одобрен проектът и бе подписан договорът за изграждане на модерно депо за твърди битови отпадъци. В момента очакваме одобрение на проекта за подобряване на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в Боровец.
Община Самоков сериозно работи по подготовка на програми и стратегии, които са ни изключително необходими за кандидатстване за външно финансиране. Такава е Програмата за енергийна ефективност, където е направен анализ на състоянието на целия общински сграден фонд – училища, детски градини, читалища, сгради на кметства, здравни служби, спортни обекти и др. Заложени са приоритетите в плана за развитие на община Самоков в периода 2007–2013 г. за следващия програмен период.
В този сектор натам ще бъдат насочени усилията ни – към кандидатстване по програми с цел подобряване на инфраструктурата и облика на нашата община.
Тук мога да спомена и реализираните благоустройствени дейности със собствени средства. През тази година, въпреки ограничения финансов ресурс, успяхме да асфалтираме компрометирани улични настилки, предимно по улици с по-интензивен трафик. Реализирахме редица брагоустройствени мероприятия, чрез които подобрихме визията на Самоков на входно-изходните артерии и централната градска част.
Направихме два паркинга – при болницата и на пазара. Ремонтирахме водопроводната мрежа в част от селата.
Като приоритет в предизборната програма бе заложено продължаване и разширяване на социалната политика на общината. Общината продължи да финансира градския траснпорт, като проведохме и анкета, за да разработим най-удобното за гражданите разписание. Спечелихме проект за обществена трапезария, чрез който предоставяме храна на 91 социално слаби. Общината продължава да субсидира детските градини.
По проект „Подкрепа за достоен живот“ са осигурени лични асистенти на хора с увреждания. По спечелени проекти по социални програми е осигурена заетост на 211 човека. Продължава дейността си Домашният социален патронаж.
Нашият екип е млад и отворен към проблемите на младите хора в града. Радостен съм, че по инииатива на младежите бе съдаден младежки парламент. Ние подкрепихме напълно тази инициатива и ще съдействаме с каквото е необходимо. Пак за младите хора Общината финансира младежки изяви – концерт по случай Деня на независимостта, младежки концерт за празника на Самоков, парад на стрийт изкуствата, младежки концерт по случай Деня на Европа.
Общината запази традиционните чествания и празници, утвърдили се чече в културния календар. Но тук трябва да подчертая, че ние се постарахме да обогатим и разнообразим този календар. Всеки един от вас стана свидетел колко богат и интересен беше празникът на Самоков. Подехме редица нови инициативи за възраждане на народната и историческата ни памет. Чествахме юбилея от написването на „История Славянобългарска”, като във връзка с годишнината бяха реализирани редица инициативи за припознаване на Самоков като родно място на Хилендарския монах. Чествахме юбилейна годишнина на митрополит Доситей и бе възстановен гробът му. Поставени бяха паметни плочи на погребаните възрожденци в храм „Св. Никола“. Възстановен бе гробът там на Отец Паисий.
През тази година Самоков бе домакин на три национални фестивала – на театралното изкуство, на старата градкса песен и за класическа музика. Отново ние бяхме домакини на големия научен симпозиум на асоциация „Онгъл“. Чествахме и 100-годишнината от Балканската война.
Общината активно подкрепя работата на читалищата. Финансирахме национални и международни изяви на наши самодейни състави у нас и в чужбина.
Общината предприе и инициативи, за да направи бизнеса съпричастен към дейността си. Сериозна финансова подкрепа получихме от фирмите за празника на Самоков. Предприехме дарителска акция за изграждане на паметник на Петър Попангелов–старши, където също ще разчитаме на отзивчивостта на гражданите и фирмите.
Отново към фирмите ще се обърнем във връзка с коледната украса, ще ги призовем да са по-активни в украсяването на собствените си сгради – офиси, хотели, това значително ще допринесе за промяна на коледната визия на града. Добър пример бе реализираната миналата година дарителска инициатива за Коледа на Община Самоков и английската общност в града ни, като бяха закупени необходими неща за Дома за стари хора и за Центъра за социална рехабилитация и интеграция.
Смятам, че добре развиваме и публично-частното партньорство, благодарение на което бизнесът и местната власт си взаимодействат за доброто на общината. Пример мога да дам с изградената композиция „Жива вода“ в Белчин, където на входа на селото се получи един много приятен кът за отдих с детска площадка, озеленяване и красива чешма.
Когато станах кмет обещах, че гражданите ще бъдат информирани за всичко, което се случва в общината, че за важни и стратегически проекти ще бъдат организирани обществени обсъждания. Давана е публичност на всичко, което се случва в общината, на всяка инициатива или реализирана дейност. Винаги сме били отворени да отговаряме на въпросите на граждани.
Отчетохме свършеното през първото полугодие на мандата. Сега аз и моят екип пак заставаме пред гражданите на Самоков, за да можем отговорно да защитим това, което сме свършили, и да дадем информация за това, което не сме свършили. Искаме гражданите освен да бъдат информирани за нашата работа, да бъдат и съпричастни, да участват в управлението с идеи, предложения и препоръки, да знаят, че ще бъдат чути.
Тази година ще направим нещо, което досега никога не е правено – ще се изправим пред гражданите, като организираме едно широко обществено обсъждане в салона на читалище-паметник „Отец Паисий”, за да можем взаимно да се чуем и заедно да работим в една насока – за по-доброто бъдеще на община Самоков.

Leave a Reply