Новини, Образование

Какво предвижда новият проектозакон за образованието

Законът за предучилищното и училищно образование /подготвен от ГЕРБ/ бе приет на първо четене в парламента със 107 гласа “за”, 32 “против” и 22 „въздържали се”. Между първото и второто четене могат да се правят предложения за поправки и изменения. Във връзка с това тук поместваме някои основни положения, записани в документа.

Законопроектът е разработен въз основа на анализ на сегашните нормативни изисквания и на добрите практики на европейското законодателство в тази сфера. Участие в подготовката са взели представители на цялата педагогическа общност. Проектът е обсъждан две години и в него са включени част от постъпилите над 3 хил. предложения.
С новия проектозакон се въвежда основна образователна степен с два етапа: начален /І–ІV клас/ и прогимназиален /V–VІІ клас/, и средна степен с два етапа: първи гимназиален етап /VІІІ–Х клас/ и втори гимназиален етап /ХІ и ХІІ клас/.
Двата етапа в средната степен осигуряват възможност за смяна на избора, предуниверситетска подготовка, тясно профилирано и професионално образование в последните две години. Очаква се разделянето на средната степен на два етапа да подобри връзката между средното и висшето образование от една страна и връзката между средното образование и пазара на труда от друга. Във втория гимназиален етап ще се осъществява и дуално обучение /едновременно учене и трудова дейност/ в професионалните гимназии.
Ще има училища с национално значение и други със статут на иновативни учебни заведения. Предлага се създаването и на нов вид училище, обединено /от I до X клас/, което ще позволи на учениците от малки населени места или на тези, чиито семейства са в затруднено финансово състояние, да имат възможност да завършат първия гимназиален етап в родното си място. Тези училища могат да осигуряват и професионална подготовка. Така учениците ще придобиват и частична професионална квалификация.
Ще бъдат запазени и т. нар. защитени училища.
Засилва се вниманието към предучилищното образование с цел да се намали процентът на преждевременно напускащите училище и да се прекъсне порочния кръг от ниски постижения, загуба на интерес и изолиране от обществото на деца и ученици.
Предвижда се и допълнителна подкрепа за децата със специални образователни потребности, като логопедите, психолозите, ресурсните учители и социалните работници се трудят на място – в училището и в детската градина.
Планира се помощните училища и ресурсните центрове да не се закриват, а да се превърнат в модерни центрове за подкрепа на развитието на младите хора, като в тези центрове работят повече специалисти и те разполагат с добра материална база и необходимата апаратура. Тези центрове ще са в постоянна връзка с масовото училище.
Според вносителите на проекта няма да се съкращават нито бюджетът, нито преподаватели, а дори ще се разкрият нови работни места за специалисти.
Съгласно новия закон към всяко училище и детска градина се създава обществен съвет. Този орган ще подпомага развитие на образователната институция и ще осъществява граждански контрол върху управлението й.
Създава се и Национален инспекторат на образованието с цел външно оценяване на качеството. Въвежда се и задължителна квалификация и атестиране на учителите и другите педагогически специалисти като средство за подобряване на качеството на образованието.
Планира се да се децентрализира финансирането до ниво училище. Регламентира се финансирането от държавния бюджет на децата и учениците, които се обучават в частните детски градини и в частните училища. Очакванията са това да доведе до разширяване на достъпа до образование и да повиши конкуренцията между образователните институции.
Законопроектът осигурява автономия на училищата по отношение на разработването на учебните програми за разширена и допълнителна подготовка, включително като се съобразяват те с потребностите и интересите на учениците.
С цел предотвратяване на ранното отпадане на ученици и насърчаването на ученето през целия живот се въвеждат неформално обучение и неформално учене на ученици.

Leave a Reply