Новини, Шарен свят

Как да кандидатстваме за субсидии в земеделието

От 26 март до 30 декември 2012 г. ще се приемат проекти по мярка “Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране” от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г., съобщи Националната служба за съвети в земеделието.
Финансовата помощ възлиза на 1500 евро годишно за период максимум 5 години. Помощта за четвъртата и петата година се изплаща при условие, че до края на третата година от издаване на заповедта за одобрение ползвателят е изпълнил изцяло всички междинни цели, предвидени в бизнесплана.
Плащанията за следващите години се преустановяват в случай, че на ползвателя по време на изпълнение на бизнесплана му е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст, както и при прекратяване на земеделската дейност. Получените до момента средства не се възстановяват.
За подпомагане могат да кандидатстват физически лица, които отговарят на следните условия:
– Да са на възраст до 60 навършени години към датата на подаване на заявлението за подпомагане.
– Да са регистрирани като земеделски производители по реда на Наредба № 3 от 1999 г. най-малко един месец преди датата на подаване на заявлението за подпомагане.
– Да извършват земеделска дейност в стопанството, което не е съсобствено и/или съвместно притежание с друго лице с изключение на случаите на съпружеска имуществена собственост.
– Да отглеждат най-малко два вида земеделски култури или най-малко един вид земеделска култура и един вид животни.
– Нито една от отглежданите култури да не надвишава 85 % от общия икономически размер на земеделското им стопанство.
– Да извършват земеделска дейност в стопанство с икономически размер между 1,00 и 4,00 ИЕ.
– Да обработват земеделски площи с размер не по-малък от 1 ха или 0,5 ха за трайни насаждения и/или лозя, или 0,5 ха в случаите, когато земеделските площи са разположени в планински район.
– Да са собственици и/или наематели и/или арендатори на земеделска земя в посочения по-горе размер /към датата на кандидатстване може да не обработват точно тази земя/. Договорът за аренда и/или наем трябва да е с минимален срок 5 години, считано от датата на подаване на заявлението за подпомагане.
– Да са собственици и/или наематели на животновъдни сгради и помещения, използвани в животновъдната дейност в случай, че кандидатът развива такава; договорът за наем трябва да покрива минималния срок, за който животновъдните сгради ще бъдат използвани съгласно бизнесплана.
– Да не са одобрени по мярка 112 “Създаване на стопанства за млади фермери”.
– Да не са получили финансова помощ, вкл. авансово или междинно плащане по мярка 121 “Модернизиране на земеделските стопанства”, 122 “Подобряване на икономическата стойност на горите” и 123 “Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти”.
– Да не получават пенсия за осигурителен стаж и възраст.
– Да нямат друго одобрено заявление за подпомагане по тази наредба.
Кандидатите се подпомагат при условие, че нямат изискуеми задължения към Държавен фонд “Земеделие” и нямат публични задължения към държавата. Тези изисквания се отнасят и за съпруга/съпругата на кандидата.
За съвети и повече информация може да се обръщате към Националната служба за съвети в земеделието, която изготвя напълно безплатно бизнесплановете и заявленията за подпомагане по мярка 141.
Областната служба за съвети в земеделието пък се намира в София, на бул. “Витоша” 6, стаи 621 и 622. Телефоните са: 02/980-24-77 и 0886 85 66 44.

Leave a Reply