Новини, Шарен свят

Как да се ползва сайтът на Общината

Чрез сайта на Общината могат да се проверят задължения и плащания на граждани и фирми за местни данъци, такса битови отпадъци, глоби и имуществени санкции по наказателни постановления.
Как да се ползва самият сайт?
– Меню “Потребител” – в екрана за регистрация въведете ЕГН /ЕИК/ на физическото /юридическото/ лице.
– Меню “Електронно досие” – след легитимиране се визуализират данни за лицето
– “Търсене на услуги/документи в периода” – става дума за периода от 1 януари 1990 г. до 31 декември 2012 г. /зареден е автоматично/ – обхваща всички документи, налични в базата данни. /Данните се зареждат при натискане на бутон “Зареди”/
– При промяна на периода в “Търсене на услуги/документи в периода” – справката ще включва само документи за избрания период. /Данните се зареждат при натискане на бутон “Зареди”/
– Отделните справки се избират от “Вид услуга/документ”.
За злоупотреба с лични данни на друго лице се носи наказателна отговорност по Закона за защита на личните данни. Въведеният ЕГН/ЕИК/ трябва да съответства на името. Проверявайте правилно ли сте изписали въведените данни.
Чрез сайта се осигурява достъпност по всяко време на денонощието до информация за размерите на данък сгради, такса смет и данъка върху превозните средства.

Leave a Reply