Как могат да се събират билки в национален парк „Рила”

Със заповед на директора на Дирекция „Национален парк „Рила“ е утвърден годишният план за събиране на лечебни растения за стопански цели на територията на парка през тази година. С плана са определени местата и количествата за събиране на билки от лечебни растения. Разрешеният период за извършване на дейността на територията на парка е от 30 юли до 31 октомври 2018 г.
За издаване на разрешително за събиране на лечебни растения трябва да се подаде заявление по образец в офиса на съответния парков участък или в централния офис на дирекцията и да се заплати таксата за съответния вид и количество лечебни растения. Сумата е според Тарифата за таксите, които се заплащат за разрешените ползвания в защитените територии – изключителна държавна собственост.
По време на извършване на дейността получилите разрешение са длъжни стриктно да спазват режима и нормите в парка според Закона за защитените територии, Закона за лечебните растения, Плана за управление на парк „Рила”, изискванията по противопожарна безопасност, указанията на длъжностните лица и условията, посочени в разрешителното.

Можете да харесате

+ There are no comments

Add yours

*