Новини, Образование

Как се кандидатства за 8 клас

Учениците полагат предвидените изпити в училищата, в които се обучават в седми клас. Изпитните работи се проверяват от областни комисии. Служебните бележки с резултатите от изпитите се изпращат до 11 юни по електронен път в училищата, където учениците са се училите до 7 клас и са положили съответните изпити. Директорите на тези училища организират раздаването от 11 до 16 юни, като издават и удостоверение за завършен клас на нуждаещите се. Издава се само една оригинална служебна бележка с резултатите от изпитите и едно оригинално удостоверение за завършен клас.
Подаването на заявление за първия и за третия етап на класиране в приема за осми клас в училищата с утвърден държавен план-прием в Софийска област се организира в училища-гнезда. За Самоков такова училище е ОУ “Митрополит Авксентий Велешки”.
Учениците подават заявления за класиране само в едно от определените училища-гнезда. В заявлението за класиране кандидатът посочва последователността на избраните от него училища с техните профили или професии. Класирането ще бъде извършено по посочената от кандидата последователност. При подаване на заявление кандидатите представят и следните документи: удостоверение за завършен 7 клас; служебна бележка, удостоверяваща резултатите от изпитите; медицинско свидетелство със заключение, че професиите, за които кандидатства, не са противопоказни на здравословното състояние.
За участие във втория етап на класирането кандидатите подават заявление по образец в училището, където са приети на първия етап. Заявление могат да подадат само приети по второ или следващо желание, но незаписали се. Неприетите на първия етап участват автоматично във втория етап, без да подават заявление.
За участие в третия етап на класиране учениците подават заявления по образец в училището-гнездо, като в него могат да пренаредят желанията си. Заявления за този етап могат да подадат и ученици, които не са участвали в първия етап.
Списъците с приетите ученици се обявяват в съответните училища по профили и професии, както и по входящи номера в училищата-гнезда.
За всеки нов етап на класиране началникът на РИО /Регионалния инспекторат по образование/ утвърждава актуализиран списък на училищата от областта с утвърден държавен прием за ученици, завършили 7 клас със съответните профили и професии, и незаетите места. Ученици, приети и записали се на първи или втори етап на класиране в паралелки, които не са утвърдени за трети етап, могат да участват в третия етап на класиране за паралелките, в които има незаети места.
Документи за кандидатстване ще се приемат от 15 до 20 юни в ОУ “Митр. Авкс. Велешки”: в работните дни от 8 до 17 ч., а в събота и неделя – от 9 до 13,30 ч.

Leave a Reply