Новини, Шарен свят

Как ще се предоставят финансови помощи от Общината

Снимка: архив

Общинският съвет измени и допълни на сесията си на 13 февруари Правилника за реда на предоставяне на еднократни безвъзмездни финансови помощи на граждани от общинския бюджет.
Такива помощи ще се отпускат за задоволяване на инцидентно възникнали здравни, жизненоважни потребности: за извършване на животоспасяваща операция, чието извършване, медикаменти или консумативи не се поемат от Здравната каса; за закупуване на животоспасяващи медикаменти, невключени в активния позитивен лекарствен списък на Касата.
Няма да се отпускат помощи на лица, направили избор на екип или извършили дарение към дадено лечебно заведение, или при представени документи за престой във ВИП стая.
В изключително тежки случаи размерът на помощта може да бъде до два пъти размера на минималната заплата за страната.
Заявление за кандидатстване за помощ се подава само след като бъде окомплектовано с необходимите документи: документ за липса на задължения към Община Самоков; копие от лична карта; за болестно състояние: копие от епикризи, експертно решение на ТЕЛК, РЕЛК; оправдателен документ за направените разходи по извършената интервенция от съответното здравно заведение или фирма-изпълнител и други документи, удостоверяващи извършените разходи; декларация за доход на физическите лица; декларация за имотно състояние; разпечатка за платени здравни осигуровки през последните пет годинии; копие от акт за раждане на болно дете; документ за собственост и протокол от оторизирана институция, оценила щетите, в случаи на нанесени имуществени щети.

Leave a Reply