Други, Новини, Обяви, Спорт

Клуб “Соколец” свиква общо събрание

Управителният съвет на сдружение клуб по ориентиране „Соколец” – Самоков на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението на 11 април 2014 г., петък, от 18.00 ч. в клуба на туристическо дружество „Рилски турист” на бул. „Искър” № 2 при следния дневен ред:
1. Отчет за работата през 2013 г.
2. Отчет на Контролния съвет.
3. Приемане на бюджета за 2014 г.
4. Разни.
Поканват се за участие в събранието всички членове на сдружението. При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе от 19.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.

Leave a Reply