История, Култура, Новини

Книга за Самоковския препис на “История славянобългарска”

В навечерието на Нова година излезе от печат новата книга на Иван Ненов “Самоковският препис на “История славянобългарска”.
На 120 страници известният краевед проследява историята на т. нар. Самоковски препис на книгата на Паисий Хилендарски – основоположника на родното Възраждане. Преписът е направен от поп Алекси Велкович Попович преди 240 години – през 1771 г., и е втори по хронология /след този на Софроний Врачански от 1765 г./ препис на знаменитата “История”, завършена от Паисий през 1762 г.
Юбилеят е и повод авторът отново да изтъкне редица свои основателни доводи в потвърждение на становището си, че Паисий произхожда не от Банско или от друго селище, а именно от Самоков /Доспей/. Известно е, че неотдавна Ненов издаде и друга своя книга под многозначителното заглавие “Истината за родното място на Паисий Хилендарски”.
В сегашното издание са поместени и много снимки, копия на рисунки и карти, свързани с темата.
В послеслов под заглавие “Възрожденската мисия на съвременника” редакторът на новата книга доц. д-р Ивайло Христов отбелязва:
“Писана в продължение на дълги години, работата на Иван Ненов е вдъхновен и ревностен труд, белеещ нова страница в изследването на личността и делото на Паисий Хилендарски. В нея Иван Ненов синтезира различни изследователски подходи: биографичен, социологически, народоведски, психографски. Изградена върху триединството национална съдба, национален характер, национална литература, книгата акцентира върху обществената и историческата обусловеност на художественото слово. В нея ясно личи многостранността на научните интереси на Иван Ненов, съчетаващ академичността със стремежа към откривателство и смелостта да извежда нови хипотези, без да се притеснява от авторитети и утвърдени в културната ни история мнения.”
Самата книга е издадена с финансовата подкрепа на Община Самоков. Може да се намери в павилиона на г-н Стойко Трифонов в пазара и в кметството на Доспей.

Leave a Reply