Новини, Шарен свят

Комисия за земеделските имоти ще заседава в Самоков на 21 август

Комисията за сключване на доброволни споразумения за ползване на земеделските имоти ще заседава в Самоков на 21 август, обявиха от Областната служба „Земеделие”. От службата приканиха ползвателите на земеделски земи, подали заявления за сключване на споразумения за следващата стопанска година, да се явят на заседанието.
Известно е, че до края на юли се подаваха заявления за участие в масиви за ползване на земеделските земи. До този срок собствениците и ползвателите на земеделски земи трябваше да подадат в общинската служба по земеделие декларации, в които да посочат формата на стопанисване и начина за трайно ползване на земите.
Служители обясниха, че имотите, за които не са подадени декларации от собствениците, ще се разпределят между ползвателите пропорционално на площта и съобразно начина на трайно ползване на собствената или наетата земеделска земя в съответното землище.
Декларация, подадена от един съсобственик, ползва всички съсобственици, уточниха от службата.
До 31 юли в Общинската служба „Земеделие” са подадани 182 заявления за наета или арендувана земя и 135 декларации за собствена или наследствана земя.
От началото на август пък в общината се извършват т. нар. теренни проверки от специалисти от Техническия инспекторат на Разплащателната агенция. На място се проверяват декларирани за евросубсидии ниви, ливади, пасища, мери и угари.
Както вече „Приятел” писа, ще бъдат санкционирани и няма да получат европейски пари за единица площ земеделски стопани, които след жътвата са запалили стърнищата. Съгласно националните стандарти и стопаните, които не са окосили заявените за подпомагане ливади до 15 август, също ще бъдат санкционирани.

Leave a Reply