Младежи от Гимназията по туризъм учат и работят

За поредна година Професионалната гимназия по туризъм работи по проект „Ученически практики“.
Проект BG05M2OP001-2.006-0001 „Ученически практики – Фаза 1“ по Оперативна програма НОИР допълва и развива проект BG051PO001-3.3.07 „Ученически практики“ по ОП „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, при който успешно приключените практики са вече над 46 000.
Проектът е съфинансиран от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.
В самия проект са включени 20 ученици от 10,11 и 12 клас със специалности „Организация на туризма и свободното време“ , „Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения“ , „Организация на хотелиерството” и „Кетъринг”, разделени в три групи. На 15 март 2018 г. беше първият им работен ден на реални работни места в хотел „Арена”, осигурени от фирмата-партньор – Общинското предприятие „Маркетинг, туризъм и туристически дейности”. Работните места са съобразени със специалностите в Гимназията по туризъм.
Учениците работят по график , извън учебните занимания, и с подкрепата на наставниците повишават своите професионални умения, подобряват компетенциите си за адаптация на работното място и за работа в екип. 15 ученици са приключили практиката си, останалите ще работят и през лятото. След изработени 240 часа всеки ученик получава сертификат за успешно приключена практика и възнаграждение по проекта.

Можете да харесате

+ There are no comments

Add yours

*