Новини, Шарен свят

Накратко

Представител на Младежкия парламент и младежка мрежа „Мегафон” участва в Сливен в годишната среща на Националната мрежа за децата – неправителствено сдружение на общо 122 организации. По време на форума са действали тематични работни групи, обменен е опит, проведени са обучения.

х х х

Общинското предприятие „Строителство, ремонт и озеленяване” става второстепенен разпоредител с бюджета с отделна бюджетна сметка в рамките на консолидирания бюджет на Общината. Във връзка с това на заседанието на местния парламент на 26 юни бе приет актуализиран правилник за дейността на предприятието.

х х х

Планът за развитие на общината за периода 2014-2020 г. бе обсъден на 24 юни в пет т. нар. фокус групи по различни направления: „Алтернативи за развитие на местната икономика и устойчиво развитие”, „Техническа инфраструктура”, „Здравеопазване и социални услуги”, „Образование, спорт и интеграция на ромите”, „Култура, туризъм и трансгранично сътрудничество”. Освен експерти по покана на общинската управа в обсъжданията участваха със свои мнения и предложения и граждани.

Leave a Reply