Новини, Шарен свят

Накратко

Създаването на организация за недопускане на пожари се изисква със специална заповед на кмета Владимир Георгиев. Важни са задълженията на Общинското лесничейство, държавното горско стопанство и поделенията на Национален парк „Рила“. Дървопреработвателните фирми трябва да участват при необходимост в потушаването на пожари. Забранено е изгарянето на стърнища. Свои задължения имат и фирмите по разпределението на електричеството и газа, ВиК и Районната пътна служба. Забранява се паленето на огън в горските територии. Нарушителите ще бъдат наказвани.

х х х

Изграждането на въжена линия и пирамида е предмет на обществена поръчка, обявена от Общината. Прогнозната стойност е 66 хил. лв. без ДДС. При оценката на офертите основно значение ще има предлаганата цена, следвана от гаранционния срок. Предложения се приемат до 22 април, сряда, включително. Подробно обявление е публикувано в Регистъра на обществените поръчки на 9 април.

Leave a Reply