Здраве, Новини

Накратко

Доставката и поддръжката на линейка за нуждите на „МБАЛ Самоков” е предмет на покана за участие в обществена поръчка. Прогнозната стойност е до 66 хил. лв. без ДДС. Оферти се приемат до 11 декември включително. Подробно обявление е публикувано в Регистъра на обществените поръчки на 2 декември т. г.

х х х

За безплатни винетки могат вече да подават молби хора с увреждания. От заплащането на таксата са освободени лицата с 50 % и над 50% намалена работоспособност или инвалидност, както и лицата или семействата, отглеждащи деца с трайни увреждания до 18 г. и до завършване на средно образование, но не по-късно от 20-годишна възраст. Имащите право на безплатна винетка трябва да подадат заявление-декларация в дирекция „Социално подпомагане”, като представят лична карта и удостоверение от ТЕЛК, свидетелство за регистрация на автомобила и документ за застраховка “Гражданска отговорност”.

Leave a Reply