Крими, Новини

Накратко

Акцизни изделия без български бандерол са иззели служители на РУП – Самоков. В павилион за хранителни стоки на ул. „Здравец“ те открили 622 къса цигари от различни търговски марки без бандерол.

х х х

Физическите лица, които са регистрирани като земеделски стопани, могат да изберат доходът от стопанската им дейност да се облага с данък върху годишната данъчна основа като на едноличните търговци, съобщиха от НАП.
За целта тези лица следва да подадат декларация по образец до 31 декември на предходната година, като този ред на облагане се прилага за срок не по-кратък от 5 последователни данъчни години.
Земеделските стопани, избрали да се облагат като еднолични търговци, прилагат Закона за счетоводството, като отразяват всички приходи и разходи.
Данъчната ставка е 15 на сто.
Образецът на декларацията за избор – по чл.29 а от ЗДДФЛ може да се изтегли от сайта на НАП – www.nap.bg.
Лицата земеделски стопани, които са избрали да се облагат като еднолични търговци, декларират доходите си в годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ, като попълват приложение № 2 към декларацията.

Leave a Reply