Новини, Шарен свят

Накратко

Съюзът на инвалидите в България – гр. Самоков уведомява всички инвалиди с I група инвалидност с чужда помощ, подали молби съгласно чл. 53 от ППЗСИХУ, че от 17 октомври 2016 г. започна изплащането на еднократната парична помощ за социална интеграция за 2016 г. в размер на 50 лв. Помощта се изплаща всеки ден от 10 до 14 ч. в клуба на инвалида в болницата.

х х х

Крайният срок за подаване на документи за изплащане на левовата компенсация на притежаваните лихвочисла е 30 ноември. Гражданите, които притежават многогодишни жилищноспестовни влогове, имат право на левова компенсация, ако са включени в окончателните списъци и са придобили или са започнали изграждане на жилище. Подробности могат да се научат в стая 415 в сградата на Общината.

Leave a Reply