Култура, Новини, Шарен свят

Намаляват данъците наполовина, ако даряваш за лечение на деца

До 50 % може да се намали данъчната основа с дарение в полза на центровете „Фонд за асистирана репродукция”, „Фонд за лечение на деца” или „Фонд за трансплантации”.
Друго данъчно облекчение, което могат да ползват гражданите, е за дарение в полза на културни институции и организации. С парите, платени за култура, може да се намали до 15 % данъчната основа.
До 5 % от всички доходи на физически лица се намаляват с дарения в полза на здравни или лечебни заведения, на специализирани институции за предоставяне на социални услуги, както и на Агенцията за социално подпомагане и на фонд “Социална закрила”. Облекчението е валидно и при дарение в полза на специализирани институции за деца, както и на домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа, на детски ясли, детски градини, училища.
Облекчението може да се ползва и за дарения в полза на бюджетни предприятия, на регистрираните в страната вероизповедания, на специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, както и в полза на Агенцията за хората с увреждания и БЧК. Могат да намалят данъчната си основа и граждани, които даряват на юридически лица с нестопанска цел, регистрирани в съответния Централен регистър, за осъществяване на общественополезна дейност, както и на фонд “Енергийна ефективност”. Данъчно облекчение може да се ползва и при дарение в полза на комуни за лечение на наркозависими, а също и в полза на детския фонд на ООН (УНИЦЕФ).
Според закона общият размер на данъчните облекчения за дарения не може да е повече от 65 % от годишната данъчна основа.
Всички данъчни облекчения се ползват с подаване на данъчна декларация за доходите до 2 май 2011 г.
Повече информация може да се получи на тел. 0700 18 700 на цената на градски разговор от цялата страна.

Leave a Reply